Rubriek temperatuur anomalie – januari 2023

De maand is voorbij en de data is binnen. Dus niet getreuzeld en de rubriek gaan bijwerken. De maand kenmerkte zich door zeer hoge positieve temperatuur afwijkingen. Dat geldt met name voor het Noordelijk halfrond. Het zijn positieve afwijkingen die al heel lang niet meer zijn waargenomen. Aangezien het Noordelijk Halfrond goed is voor de helft van de globale waarde is het globaal gemiddelde ook flink wat hoger uitgevallen. Vooral in het begin van de maand waren de waarden heel hoog en vanwege het verschijnsel van polaire amplificatie waren de waarden voor het Noordpoolgebied zelfs heel hoog. Dat is een verschijnsel dat je vooral in de poolwinter waarneemt. Waarom dit wel in de winter optreedt en niet in de zomer is wel wat vreemd. De gangbare verklaring waarom er in de poolgebieden flink wat meer opwarming is dan globaal is dat er door de opwarming veel ijs smelt in het poolgebied. IJs en sneeuw zijn heel wit en weerkaatsten veel zonlicht. Minder ijs door opwarming betekent minder weerkaatsing van zonlicht en dus meer absorptie van zonlicht. Dit geabsorbeerd zonlicht wordt omgezet in warmte. Doordat er meer CO2 in de atmosfeer is wordt deze warmte vastgehouden en dus krijg je opwarming boven op het globale gemiddelde. Dit klinkt heel mooi maar in de winter smelt er geen sneeuw en ijs in het poolgebied. Ook komt in de poolwinter de zon niet boven de horizon uit en is het er 24 uur per etmaal donker. Er valt helemaal geen zonlicht te weerkaatsen in een poolwinter. Deze gangbare redenering klopt dus niet. En dit is een van de redenen waarom ik lang geleden besloot om deze blog te beginnen. Het is mij niet om te doen om te ontkennen dat de Aarde opwarmt. De Aarde warmt immers op. Feiten dienen gewoon erkend te worden. Maar dan dienen de feiten wel te kloppen met de theorie en daar ontbreekt het aan. De gangbare verklaring voor polaire amplificatie voldoet niet. Als het werkelijk te maken heeft met het ijs en sneeuw die daadwerkelijk gesmolten zijn dan zou polaire amplificatie dienen op te treden in de poolzomer. Dan gaat de zon niet onder nachts en is er massa’s zonlicht dat weerkaatst kan worden als er wel sneeuw en ijs aanwezig zou zijn geweest. Hier klopt de theorie niet met de feiten. En zoals gezegd dat hoort een theorie wel te doen. Er zijn wel meer fouten in de redeneringen die worden gevolgd in de gangbare theorie over de opwarming van de Aarde. Zo gaat men er van uit dat het broeikaseffect bestaat in de letterlijke zin van het woord. Zonlicht kan makkelijk binnen vallen door de atmosfeer maar warmte wordt door de atmosfeer vastgehouden. Dat is onzin. Als dit zo was hoeft het CO2-gehalte van de atmosfeer helemaal niet toe te nemen om de Aarde verder op te warmen. Dat zou vanzelf al gebeuren. Er is dan immers geen evenwicht tussen invallend zonlicht en uittredende warmte. Daardoor dient het warmer te worden op Aarde net zo lang tot er een situatie optreedt waarin er wel weer een evenwicht is tussen invallend zonlicht en uittredende warmte. Dus ook deze gangbare voorstelling van zaken is onjuist. De Aarde heeft helemaal geen broeikaseffect. In deel 4a is duidelijk aangetoond dat het helemaal niet klopt om de zaken zo voor te stellen. Als de Aarde zoals in dit deel is vastgesteld helemaal geen broeikaseffect in de letterlijke betekenis van het woord heeft is de hele voorstelling van zaken fout. Het zit anders in elkaar en omdat dingen anders in elkaar zitten is het maar de vraag of de voorgestelde maatregelen nodig of nuttig zullen zijn om de opwarming van de Aarde tot staan te brengen. Dit wou ik even kwijt omdat er momenten zijn waarin ik me afvraag waar je al de moeite voor doet om deze blog te runnen. Wat was ook al weer de reden. Mijn eerste en bepaald niet beste artikel is al weer in 2015 gepubliceerd. Dat is al weer zo’n acht jaar geleden. Waar blijft de tijd? Maar laten terug gaan naar de rubriek temperatuur anomalie voor de maand januari.

Laat ons beginnen met een algemeen plaatje voor de maand januari 2023 met daarin de gebruikelijke statistieken;

De globale afwijkingen zijn behoorlijk hoog en positief. In de inleiding hebben we iets kunnen lezen over de polaire amplificatie en dat deze vooral optreedt in de winter. Op het moment is het winter op het noordelijk halfrond. Is dit de reden dat we zulke hoge waarden hebben voor het noordelijk halfrond en dan met name voor het noordpoolgebied? Waarschijnlijk wel maar wat zorgt er voor dat dit verschijnsel van amplificatie optreedt in de winter. Wel een van de dingen waarin CO2 afwijkt van zuurstof en stikstof die samen het leeuwendeel van de atmosfeer uitmaken is het vermogen om warmte vast te houden. Het vermogen om dit te doen is heel laag voor deze twee gassen. Doordat CO2 dit veel beter doet en het gehalte van CO2 in de atmosfeer flink gestegen is, zou het ons niet mogen verbazen dat dit verschijnsel van amplificatie zich juist in de winter voordoet. Wat we zien is niet een opwarming van de Aarde maar verminderde afkoeling van de winterse luchtmassa’s. Daardoor zijn de winters minder koud geworden en dit vertaald zich ook in een hogere positieve temperatuurafwijking van het Noorden in de winter. Dit is een reden voor de amplificatie in de winter. Door mindere koudere winters en zomers die min of meer gelijk blijven krijg je ook een stijging van het globale jaar gemiddelde. Maar het is niet het zelfde om te zeggen dat de Aarde warmer is geworden. De Aarde is gewoon minder koud geworden in de winter. En als het in de winter minder koud wordt hoef je ook minder te stoken. En zo krijg je iets wat in het gangbare verhaal helemaal niet lijkt voor te komen en dat is dat er ook naast de positieve dat wil zeggen versterkende terugkoppelingen ook negatieve terugkoppelingen in het systeem zijn. Negatief wil zeggen dat ze de opwarming van de Aarde juist afremmen. Je ziet dus dat het niet helemaal voor niets is dat ik allerlei dingen zelf uit zoek. Het gangbare verhaal lijkt veel te negatief.

Wat we verder zien is dat het zuidelijk halfrond opnieuw uit de pas loopt. De waarde is vrijwel nul dat wil zeggen dat er helemaal geen opwarming lijkt te bestaan. De zuidpool laat zelfs negatieve waarden zien en is dus aan het afkoelen. Nu zou men dit kunnen wijten aan het omgekeerde proces van amplificatie en dat zou men dan afzwakking kunnen noemen. Als het in de winter sneller opwarmt dan globaal jaar gemiddeld dan zal het in de zomer juist minder opwarmen. En dat is iets dat je daadwerkelijk in deel 1 kunt waarnemen. In de zomer is er heel weinig opwarming in het noordpoolgebied en is er zelfs sprake van afkoeling in het zuidpoolgebied. Waar licht dit aan? Wel een van de dingen die de eerste onderzoekers vaststelden is dat CO2 in twee opzichten afwijkt van zuurstof en stikstof. Ze legden buisjes met lucht en de gassen waaruit lucht bestaat eerst in de zon om op te warmen en daarna in de schaduw om af te koelen. Ze stelden vast dat CO2 sneller opwarmt dan zuurstof en stikstof en dat het langzamer afkoelt. Het eerste vindt je ook terug in het gangbare verhaal van het broeikaseffect maar het tweede niet. Maar als je meer CO2 in de lucht hebt wordt er meer infrarood van de zon geabsorbeerd. Daar door warmt het CO2 op in de zon. Het absorbeert de warmte straling van de zon. Wel de zon gaat in de poolzomer niet onder. Het schijnt 24 uur per etmaal door maar de zon staat nooit hoog aan de hemel. De zon staat erg laag en gaat dus op een lange schuine weg door de atmosfeer naar de pool heen in de zomer. Op deze lange weg wordt onvermijdelijk een deel van de warmte straling ook wel infrarood genaamd van de zon geabsorbeerd worden door de aanwezige CO2. Als het CO2 gehalte stijgt zal dit proces toenemen. Is dit de oorzaak van polaire afzwakking in de poolzomer? Het zou heel goed het geval kunnen zijn. Maar waarom smelt er dan zoveel ijs in juist de zomermaanden in de poolgebieden. Want laten we het niet onnodig ingewikkeld maken. In de poolgebieden smelt sneeuw en ijs alleen in als het zomer is en beslist niet als het winter is. De temperaturen zijn dan zo extreem koud dat sneeuw en ijs beslist niet smelten mar dat zee water massaal bevriest in de poolwinter. Het is me nog niet helemaal duidelijk maar er komt wel een begin van inzicht in hoe dingen er aan toe gaan en hoe ze dat vooral niet doen. Een correcte gang van zaken is nodig en niet een gang van zaken die in veel meer dan alleen aan zich onbeduidende details afwijkt van de werkelijkheid.

Laat ons nu overgaan tot de tabel die laat zien dat de maand januari al weer een flink eind op weg is om weer normale waarden voor de temperatuur afwijking te laten zien;

Op de tropen na zijn alle regio’s op Aarde weer hoger dan het gemiddelde afwijking gedurende de afgelopen 42 maanden. Het lijkt er op dat ik de werking van La Nina te hoog heb ingeschat en dat dit afkoelend verschijnsel toch vooral iets is voor de tropen. Die zijn nog steeds kouder dan gemiddeld. Het blijft afwachten wat het verschijnsel van ENSO het komend jaar zal doen. Maar als dit La Nina voorbij is zullen ook de tropen een stuk warmer worden en zal de gemiddelde afwijking een stuk hoger liggen. De Tropen tellen qua oppervlakte heel zwaar mee in het gemiddelde van het globale gebeuren van de opwarming.

Laat ons nu overgaan op de tijdreeksen sinds het begin nu alweer 42 maanden geleden. Om te beginnen met die voor de maand januari met daarin de regio’s en de statistieken;

Het plaatje is vrij druk. Ik probeer om er te veel dingen tegelijk in weer te geven. Toch vallen bepaalde dingen goed op. Het is duidelijk dat de Aarde voor de opwarming wel degelijk een seizoenspatroon volgt met voor de winter maanden een stuk hogere positievere waarden voor de opwarming. Het patroon zoals uitgelegd in de voorafgaande tekst heeft mijn inziens te maken met de amplificatie die optreedt in de wintermaanden en de afzwakking die ontstaat in de zomer maanden. Beiden hebben te maken met het stijgend CO2 gehalte. CO2 kan warmte veel beter vasthouden dan stikstof en zuurstof dit kunnen doen. Een hoger CO2 gehalte betekent dat in de winter meer warmte wordt vastgehouden. Daardoor treedt er in de winter minder afkoeling op. Dit effect wordt versterkt met het stijgen van de breedtegraad. Hoe dichter je naar de poolgebied komt des te sterker zal dit proces optreden. Van daar dat het onderzoekers wel opviel in de poolgebieden zelf vandaar de term polaire amplificatie maar het treedt net zo goed op in de gematigde gebieden. Ook daar zijn de winters veel minder koud geworden. Minder afkoeling vertaald zich in een hoger gemiddelde temperatuur globaal en op jaarbasis. En dit is waar de gangbare theorie zich vooral in vastbijt. Het globale gemiddelde van de temperatuuranomalie met verwaarlozing van opsplitsing naar seizoen en breedtegraad. Doe je dit wel dan krijg je een sterk van het gangbare verhaal afwijkende voorstelling van zaken maar wel een die dichter bij de werkelijkheid staat. Maar waarom is het voor wetenschappers zo moeilijk om hun verhaal aan te passen aan de feiten. Wel het is psychologie van de koude bodem en daar moet je niet te veel waarde aan hechten maar mijn algemeen beeld van wetenschappers is dat als hun favoriete theorie in botsing komt met de feiten dit meestal aan roekeloos gedrag van de feiten wordt geweten en zelden aan de tekortkoming van de theorie. terwijl er wel degelijk flinke tekortkomingen in de theorie blijken te zijn. Te veel tekorten om dit af te doen met niet ter zake doende detailvraagstukken. Er is zoveel fout in de details dat er geen theorie meer overblijft om te toetsen.

Om het kort te houden minder afkoeling in de winter in het noordelijk halfrond vertaalt zich net zo in een hoger gemiddelde jaarlijkse globale temperatuur afwijking. Plus dat er aanwijzing is dat waar amplificatie in de winter is er dus ook afzwakking in de zomer dient te zijn om het het jaargemiddelde op peil te houden. Deze afzwakking komt dan voor rekening voor de extra absorptie van infrarood in het zonlicht die de hogere breedten niet meer weet te bereiken. Ook dit zie je vooral en voor het eerst terug in de poolgebieden. Maar zal in de gematigde gebieden net zo goed optreden. Beide processen zullen optreden. Zo langzamerhand komt er iets tot stand dat je een samenhangende theorie zou kunnen noemen. Ook al is er nog veel dat ik niet snap. Maar dat is geen reden om er mee op te houden. Maar eerder een reden om gerichter door te gaan met het uitzoeken van dingen. Dit alles blijft verborgen als je blijft vasthouden aan de voorstelling van zaken dat de Aarde een broeikaseffect in de letterlijke zin van het woord heeft. Dit is niet zo maar het vereist wel omdenken en het bedenken van wat er dan wel aan de hand is. Het is geen reden om feiten te ontkennen zoals dat de Aarde niet zou opwarmen. Dat doet de Aarde immers wel. Ook is dit geen reden om te ontkennen dat de mens hier iets mee van doen heeft. Dat heeft de mens wel degelijk door het CO2-gehalte van de atmosfeer flink te verhogen. Wat de mens gedaan heeft is dat de herverdeling van zonne-energie en daar mee samenhangende verdeling er van over de breedtegraden en de seizoenen grondig aan het wijzigen is en dat is niet noodzakelijk goed voor de mens. Dit is geen overdrijving maar het omgekeerde namelijk een onderdrijving. Ik ben er van overtuigd dat het heel slecht kan uitpakken voor de mens en dat dit al goed merkbaar is.

Laat ik overgaan met de volgende tabel en dat is de trendmatige ontwikkeling van de temperatuurafwijking globaal en per regio;

De trend globaal en per regio is nog steeds negatief. Daar kan een aan zich warmer januarimaand niet veel aan veranderen. De trend is nu al bepaald door een periode van 42 maanden en daar kan een enkele maand niet veel aan veranderen. Maar de r-kwadraten zijn met uitzondering van de tropen heel zwak en dus moet je ook weer niet te veel aandacht geven aan de negatieve trend. Maar er is nog steeds sprake van polaire amplificatie dus is er misschien wel wat aan de hand. Plus dat het bestaan van een seizoenspatroon bijdraagt aan een lagere r-kwadraat door extra ruis aan het plaatje toe te voegen.

Laten we nu last but not least kijken naar de ontwikkelingen van het gemiddelde globaal en voor de regio’s;

De waarden voor beide poolgebieden zijn aan de hoger kant de afgelopen maanden. Maar die voor de noordpoolgebied is weer iets terug gekeerd van zeer hoge waarden. Het was daar dag in en dag uit vuurrood. Dat wil zegen veel te warm voor de tijd van het jaar. Dit zal ook te maken hebben doordat straalstromen grote hoeveelheden warme subtropische wind naar de noordpool stuurde. De noordpool stuurde vervolgens grote hoeveelheden ijskoude lucht terug. Met als gevolg dat het in de gematigde gebieden vaak veel kouder dan gemiddeld was. Maar gemiddeld was de maand januari eigenlijk heel gewoon voor een Aarde die bezig is op te warmen door toedoen van de mens. Hiermee wil ik deze rubriek mee afsluiten. Het is mijn overtuiging dat de mens wel degelijk verantwoordelijk is voor het opwarmen van de Aarde maar het is ook mijn overtuiging dat het gangbare verhaal op veel opzichten ernstig tekort schiet en op veel punten aanzienlijk verbeterd dient te worden. Het begint te veel het karalter van een sprookje aan te nemen. En dat is heel jammer want de feiten kloppen heel goed en zijn wel degelijk uitlegbaar in termen van een juiste theorie. En dat is waar ik in deze blog naar streef. Probeer de feiten zo uit te leggen dat het verhaal klopt. Een goede theorie klopt als een zwerende vinger.

Advertentie

Over Raymond Horstman

Onderzoeker, analist, schrijver. Havo B-pakket, HBO analytische chemie en propedeuse Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Een brede belangstelling in algemene zaken en een bijzondere interesse in klimaatstudies. Mijn woonplaats wordt door een bekend schrijver die er gewoond heeft omschreven als het "onliefelijk stadje E.". Een bekend dichter had het over het einde van de spoorlijn. Het is een fijne stad om in te wonen. Kort samengevat: E. heeft het!
Dit bericht werd geplaatst in artikel, ijssmelten, nieuwe serie, opwarming, Rubriek, temperatuur anomalie, wetenschap en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Rubriek temperatuur anomalie – januari 2023

  1. Marcus Ampe zegt:

    Zo zie je maar dat het altijd gaat over hoe je de dingen bekijkt. Zoals bij meerdere zaken zullen wij over de opwarming van de aarde heel veel verschillende en zelfs tegengestelde theorieën kunnen vinden. Moet kunnen …. Zodat wij aan het denken worden gezet en haalbare oplossingen moeten zoeken en vinden.

    Geliked door 1 persoon

  2. marylou zegt:

    Hier is nog heel veel werk te doen

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.