Uitbreiden van het model naar de breedtegraden

Uitbreiding van het model naar de breedtegraden

Inleiding

In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden om het model voor de gemiddelde Maan uit te breiden tot een model voor de Maan met breedtegraden. We zullen een eerste poging doen met zo min mogelijk aanpassingen en vaststellen dat dit niet gaat lukken. Er zijn vrij veel aanpassingen nodig om het model kloppend te krijgen. We zullen deze aanpassingen stapsgewijs invoeren en kijken waar dit tot leidt. Het blijkt dat het heel goed mogelijk is om de model dusdanig uit te breiden dat de gemeten temperaturen maar heel weinig verschillen met de door het model berekende temperaturen. Ook is het mogelijk om de seizoenspatronen na te bootsen. Het levert een model op dat verder kan worden ontwikkeld naar een Maan met aardse eigenschappen dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de ijstijden op Aarde na te bootsen en te zien hoe deze zich ontwikkelen naar de breedtegraden en de seizoenen.

Eerste poging

We beginnen met een eerste poging waarin we de eigenschappen van de Maan constant houden. De eerste aanpassing is het invoeren van de cosinusregel. Deze bepaald hoeveel zonne-energie er beschikbaar is per breedtegraad. Hoe hoger de breedtegraad hoe minder zonne-energie er beschikbaar zal zijn dus des te lager de temperatuur zal zijn. Dit geldt zowel voor de dagtemperatuur als wel de nachttemperatuur en dus ook voor de gemiddelde temperatuur. De tweede aanpassing is ingevoerd voor de emissiviteit. In de literatuur wordt slechts aangegeven dat de emissiviteit dicht bij 1 ligt maar niet de exacte waarde. Aangezien in de formules nu eenmaal een waarde dient te worden ingevuld is deze bepaald door het model. Het ligt dicht genoeg bij de 1 om geloofwaardig te zijn. De literatuur doet vermoeden dat voor de Aarde de emissiviteit uniform verdeeld is met uitzondering van woestijnen die een stuk lager scoren. De info geldt alleen voor het landoppervlakte. Maar de Maan heeft geen oceanen en meren ook al heeft men dit in het begin van de waarnemingen wel heeft verondersteld. We houden de emissiviteit dan ook maar hoog en dicht tegen de 1 aan en houden het constant. Het resultaat van dit alles is tabel 1.

tab-1-constant

Tabel 1 Eerste poging met constanthouding van de eigenschappen

Laat ik beginnen met het goede nieuws. De temperaturen dalen inderdaad met de breedtegraad. Maar de verschillen tussen de gemeten temperaturen en de door het model berekende temperaturen zijn wel erg groot. We gaan er overeenkomstig de literatuur van uit dat, ook als je de Maan opsplits in de breedtegraden er nog steeds sprake is van een evenwichtssituatie. Het door mij aangepaste model van Stefan-Boltzmann kan ook hier gebruikt worden. Maar het is duidelijk dat er wel degelijk meer aanpassingen noodzakelijk zijn wil het een beetje kloppen. Maar je kunt niet zomaar aanpassingen maken alleen maar om het goed te laten kloppen. De aanpassingen dienen verantwoord te zijn en in overeenstemming met wat de literatuur er over te vertellen heeft. Verder maak ik nu een onderscheid tussen het model van de gemiddelde Maan en het naar de breedtegraad gewogen gemiddelde van de Maan. De eerste verschillen zijn direct al zichtbaar. Het gewogen gemiddelde krijgt veel meer zonne-energie mee dan het gemiddelde namelijk 904 W/m2 tegenover slechts 684 W/m2. We zullen er achter komen dat er nog veel meer verschillen zullen op duiken.

Noodzakelijke aanpassingen

Een volgende aanpassing geldt voor de zonne-energie TSI. Tot nu toe zijn we steeds uit gegaan van een waarde van 1368 W/m2 maar we hebben in de Bijlage Simulaties gezien dat dit enigszins te hoog is. Deze waarde is overeenkomstig de literatuur aangepast tot 1366 W/m2. Verder hebben we het bufferend vermogen uitgerekend per breedtegraad om te zien of dit ons uit de problemen helpt. Over het bufferend vermogen is geen literatuur voorhanden. Deze variabele hebben ik zelf bedacht. Door deze variabele in te voeren was het mogelijk om de temperatuur karakteristieken voor de gemiddelde Maan vast te stellen. Het resultaat van deze eerste reeks van noodzakelijke aanpassingen vindt u in tabel 2a.

tab-2a-aanpas

Tabel 2a Weergave na de eerste reeks van aanpassingen.

De emissiviteit past zich automatisch aan met iedere wijziging die in de tabel wordt aangebracht. Het is dan ook zaak om goed in de gaten te houden of deze variabele niet te veel gaat afwijking van een waarde van nagenoeg 1. Dit is nog niet het geval. De emissiviteit wordt verder constant gehouden. De TSI is aangepast maar dit maakt niet zo heel veel verschil. De aanpassing voor bufferend vermogen maakt wel verschil. Alle berekende temperaturen wijken positief af. Maar de afwijking is nog steeds erg groot. De verschillen tussen de gemiddelde en de naar breedtegraad uit gemiddelde Maan lopen steeds verder op. Let bijvoorbeeld eens op bufferend vermogen. In de literatuur wordt aan genomen dat de weerkaatsing van de zonne-energie, ook wel de bond albedo genaamd, oploopt met de breedtegraad. De literatuur levert zelfs een formule aan waarmee dit bij benadering kan worden bepaald. Plus dat de bond albedo volgens de literatuur een stuk hoger ligt dan 0,07. Er worden meerdere waarden genoemd; 0,11 0,12 en zelfs 0,136. Ik heb de laatste waarde genomen voor de bond albedo van de Maan.

α-bg = αo + a *(bg/45)3 + b * (bg/90)8

Met α-bg = bond albedo breedtegraad
bg = breedtegraad
a= 0,045 en b = 0,14
αo = 0,136

Als we deze formule toepassen krijgen we het volgende resultaat. Zie tabel 2 b.

tab-2b-aanpas

Tabel 2b Aanpassen van de bond albedo

Het klopt nu een stuk beter. De verschil tussen de gemeten en de berekende temperaturen is een stuk kleiner. Beter dan dit ga je het niet krijgen. De kwaliteit van de gemeten temperatuur is vrij laag. Het is afgelezen uit de grafiek op de website van de LRO radiometer. Er zijn wel databestanden voor handen maar die zijn te lastig voor mij om er iets mee te kunnen aan vangen. Ze zijn ook veel te omvangrijk. Dat is jammer maar het is nu eenmaal niet anders. Je moet als onderzoeker nu eenmaal roeien met de riemen die je hebt. De verschillen tussen de model van de gemiddelde Maan en het gewogen gemiddelde naar de breedtegraad wordt nu wel heel erg groot. Het is niet anders. Beiden kloppen in zo verre dat het verschil tussen gemeten temperaturen en de door het model berekende temperaturen uiteindelijk vrij klein is. Het lijkt dus goed te werken. De volgende stap is te kijken of het model ook raad weet met de seizoenspatronen.

Seizoenspatronen

Er zijn twee bronnen waar seizoenspatronen uit voortkomen. De eerste bron komt voort uit het feit dat de baan van de Aarde en dus ook van de Maan om de Zon geen cirkel is maar een ellips. Hierdoor verschilt de afstand tussen de Maan en de Zon over de seizoenen. Hierdoor verschilt de hoeveelheid zonne-energie over de seizoenen. In de literatuur is een formule gevonden die bij benadering een correctie geeft voor de hoeveelheid zonne-energie.

TSIn = Ec * Isc

met TSIn = Zonne-energie per maan dag
Isc = Zonne-energie op 1 AE = 1366 W/m2
Ec = Correctie voor excentriciteit en

Ec = 1,00011
+0,034221 cos β
+0,001280 sin β
+0,000719 cos 2β
+0,000077 sin 2β

met β = 2πn/12,369 en n=nummer maan dag en 12,369 is het aantal dagen in 1 jaar

Een tweede bron voor een seizoenspatroon ligt daarin dat de as van de Maan niet loodrecht op het baanvlak om de Zon ligt. Het wijkt enigszins af. Deze afwijking noemt men ook wel de obliquiteit De obliquiteit van de Maan is gering Het bedraagt slechts -1,54°. Door de beide effecten varieert de hoeveelheid zonne-energie over de seizoenen en over de breedtegraden. Ook voor de obliquiteit is een formule bekend uit de literatuur die dit effect bij benadering weergeeft.

δ = -1,54 * sin(2π * (9,617+n/12,369) en n=nummer maan dag

Beide formules zijn te combineren. Over de 12 dagen van het maanjaar ziet dit er als volgt uit. Zie tabel 3.

tab-3-correccties

Tabel 3 Correctie voor excentriciteit en obliquiteit over het maanjaar

Aan de hand van deze tabel kan men vaststellen welke dagen tot het zomer halfjaar en welke tot het winter halfjaar van de Maan horen. Men kan dan vervolgens de noodzakelijke variabelen uit middelen voor het zomer en het winter halfjaar en vervolgens kijken in hoeverre het door mij ontwikkeld model in staat is om de seizoenen op de Maan te voorspellen. Voor het zomer halfjaar nemen we dag 1, dag 2, dag 9, dag 10, dag 11 en dag 12. Dat zijn dus de dagen waarvan de correctie voor de declinatie negatief is. Voor het winter halfjaar gebruik ik dag 3 tot en met dag 8 . Voor beide halfjaren kan ik de T-max en de T-min per breedtegraad uit middelen uit het databestand dat speciaal voor deze gelegenheid is ontwikkeld. Het resultaat staat in tabellen 4a en 4b

tab-4a-zomer

Tabel 4a Zomerhalfjaar

Voor het zomer halfjaar kan men nog net doen alsof het poolgebied van de Maan, dat is de 89e breedtegraad, een dag-nacht ritme heeft. Maar dat is niet zo. Het is een pooldag waarin de zon snachts niet ondergaat. Het verschil tussen dag en nacht komt voort uit het feit dat de zon om 12 uur smiddag nu eenmaal hoger staat dan om 12 uur snachts. Voor het winter halfjaar zal men toch echt een met een oplossing moeten komen daar de zon gedurende de poolnacht niet boven de horizon uit komt en dus ook geen zonne-energie kan instralen. De temperatuur gedurende de poolnacht valt is laag maar geen nul. Ergens komt er dus energie vrij.

tab-4b-winter

Tabel4b Winter halfjaar

Voor het winter halfjaar moet een oplossing gevonden voor de 89e breedtegraad, dat is het Poolgebied van de Maan. Tijdens de poolnacht komt de zon niet boven de horizon uit. De hoeveelheid zonne-energie die dan ingestraald wordt is nul. De enige manier waarop de poolnacht energie kan krijgen is doordat de pooldag zonne-energie door buffert. Deze hoeveelheid kan men met de bekende formule uit het model bepalen;

E_poolnacht = (1-α_poolgebied)*b_poolgebied*E_pooldag

b_poolgebied = (T-poolnacht/T-pooldag)4/(1 + (T-poolnacht/T-pooldag)4

Hier uit volgt een heel klein beetje energie voor de poolnacht. Het is net genoeg om de temperatuur van het poolgebied niet helemaal ineen te laten storten maar het wordt er wel heel erg koud.

Het lijkt vrij goed te lukken om ook de seizoenspatronen uit te splitsen naar de breedtegraden. Voor het zomer halfjaar overschat het model enigszins en voor het winter halfjaar onderschat het model. Maar het is al met al best wel redelijk gelukt. Ook voor de poolnacht hebben we een methode gevonden die redelijk goed werkt. Alle noodzakelijke aanpassing zijn in overeenkomst met de literatuur.

Conclusies

Het is heel goed mogelijk om het model dat in eerste instantie ontwikkeld is voor een gemiddelde Maan, uit te breiden naar een model dat om kan gaan met de breedtegraden. Je krijgt wel een heel andere uitkomst. Het van de breedtegraad uit gemiddelde model van de Maan ziet er heel anders uit dan dat van de gemiddelde Maan. Het krijgt meer zonne-energie, weerkaats er een groter deel van, weet de beschikbare energie iets beter door te geven van de dagkant naar de nachtkant. Het lijkt te werken en het lijkt nu de moeite waard om het ook voor de Aarde toe te willen passen. Omdat de Aarde echter vol zit met met positieve, negatieve, directe, indirecte, korte termijn en lange termijn en alles er tussen in zittende terugkoppelingen zit, kan men misschien beter spreken van een Maan met aardse eigenschappen. Het is een model dat geen enkele vorm van terugkoppeling kent en dus geschikt is om bijvoorbeeld aan te geven hoe de Milancovic parameters rechtstreeks doorwerken op de temperatuur karakteristiek van de Aarde. We kunnen dan onderzoeken hoe deze parameters doorwerken over de breedtegraden maar ook over de seizoenen. Het door mij ontwikkeld model heeft beslist mogelijkheden.

Literatuurlijst

Het ontwikkelen van een simpel model om het verschil in temperatuur karakteristieken van aarde en Maan te verklaren
Bijlage: De simulaties
Solar Radiation Basics
Wikipedia – Bond albedo
Wikipedia – Milutin Milancovic
Wikipedia – Milancovic parameters
Wikipedia – Ijstijdperk
Global Surface Temperature of the Moon
Aster Global Emissivity Database

 

Advertenties
Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe goed kan mijn model de opwarming van de Aarde verklaren?

Hoe goed kan mijn model de opwarming van de Aarde voorspellen.

Inleiding

Doel van dit onderzoek is het toetsen van mijn model. Hoe goed is het in staat om de opwarming van de Aarde te voorspellen. Mijn model kan opwarming van de Aarde verklaren door een vermindering van de albedo en de emissiviteit. Hoe kun je vaststellen of deze beide grootheden zijn veranderd en in welke mate? Om dit te kunnen doen stellen we eerst vast in welke mate het oppervlak van de aarde is opgewarmd. Opwarming betekent dat het oppervlakte meer energie uitstraalt. De mate waar op dit gebeurt kan men berekenen met behulp van het Stefan Boltzmann model. Het is niet alleen het oppervlakte dat opgewarmd is. De troposfeer, de voor het weer en klimaat meest belangrijke laag van de atmosfeer is ook opgewarmd. In welke mate en hoeveel extra energie is de troposfeer gaan terug stralen? Het deel dat niet terug straalt is geabsorbeerd. Dit gebeurt ook met de instralende zonne-energie. Daarvan wordt meer geabsorbeerd. Hierdoor zal minder zonne-energie het oppervlakte bereiken en daardoor zal er minder gereflecteerd worden. De albedo wordt kleiner en dit leidt tot opwarming. Ook vindt er extra absorptie plaats van de uitstralende energie van het aardoppervlak. Uit de evenwichtsvoorwaarde van de energiebalans kan vaststellen in welke mate dit gebeurd. Men kan zo berekenen hoe de emissiviteit zal dalen. Dit geeft ook opwarming. Als men deze verandering in beide variabelen heeft vastgesteld kan men met behulp van mijn model de opwarming berekenen. Het zijn vooral rekensommen die we hier maken. Daarvoor hebben we formules nodig uit de theorie.

De gebruikte theorie

De gebruikte theorie bestaat uit het model van Stefan-Boltzmann. Deze theorie stelt dat de hoeveelheid straling die een voorwerp via het oppervlakte uitstraalt slechts afhangt van de temperatuur en de emissiviteit van het oppervlakte. In formule luidt de Wet;

E-uitstraling = ε σ T-oppervlak4

met ε = emissiviteit oppervlakte en nagenoeg gelijk aan 1
σ = de constante van Stefan-Boltzmann
T-oppervlakte = de temperatuur van het oppervlakte in Kelvin

Verder maken we gebruik van de energiebalans van Kiehl en Trenberth met daarin de aanname dat er een evenwicht is tussen de hoeveelheid energie dit de zon instraalt en de hoeveelheid energie die de Aarde uitstraalt. Dit is de evenwichtsvoorwaarde. Ook zullen we het door mij ontwikkeld model gebruiken. Dit is tenslotte wat getoetst dient te worden.

De gebruikte data

We gebruiken de data die verzameld is tijdens het satelliettijdperk. Alleen over deze periode hebben we voldoende en nauwkeurige data om te kunnen vaststellen hoeveel het Aardoppervlak en de troposfeer zijn opgewarmd. De data omvat de periode 1979 tot en met 2016 en bestaat uit tijdreeksen die de trendmatige opwarming laten zien van het aardoppervlak en de diverse lagen van de troposfeer.

Opwarming van het aardoppervlakte

De omvang van de opwarming van het aardoppervlak kan men afleiden uit de gemiddelde trend van de 3 meest gebruikte tijdreeksen. Als we er vanuit gaan dat de gemiddelde temperatuur in 2016 15 °C bedraagt en de gemiddelde trend een opwarming van 0,00162 °C/J laat zien over de 37 jaar van de onderzochte periode, dan krijg je een opwarming van 0,5994 °C. Dat wil zeggen dat de temperatuur trendmatig steeg van 14,4006 °C in 1979 naar 15 °C in 2016. Het oppervlakte van de Aarde is hierdoor volgens het model van Stefan-Boltzmann 3,24 W/m2 extra gaan uitstralen. Deze energie moet volgens de thermodynamica ergens zijn gebleven. Een deel is geabsorbeerd door de troposfeer. Deze is hier door opgewarmd maar ook minder transparant geworden voor stralingsenergie. Dat geldt zowel voor de instralende zonne-energie als wel voor de uitstralende energie van het Aardoppervlak. De albedo en de emissiviteit werden kleiner. Beide veranderingen dragen bij aan opwarming. Doel van het onderzoek is vast te stellen in welke mate dit is gebeurd.

Extra terugstraling door de troposfeer

In de literatuur wordt veelal gesproken van de atmosfeer maar het is eigenlijk alleen de troposfeer die voor het weer en dus ook voor het klimaat van belang is. De CO2-emissies komen bijvoorbeeld niet verder dan de troposfeer. Vandaar dat ik me alleen met de troposfeer zal bezig houden. De troposfeer is een voorwerp dat warmer is dan 0 K. Hierdoor zal het energie uitstralen. Ook naar het oppervlakte. De hoeveelheid hangt af van de temperatuur van de troposfeer. Als de troposfeer opwarmt zal het meer energie uitstralen. We dienen dus te achterhalen hoeveel de troposfeer gedurende de onderzochte periode is opgewarmd. Dat is een beetje lastig. De meeste opwarming is aan het oppervlakte en de minste opwarming vindt plaats in de afsluitende laag die men ook wel tropopauze noemt. De troposfeer wordt opgedeeld in meerdere lagen met elk hun eigen tempo van opwarming. Tabel 1 geeft weer hoeveel dit is per laag en uit gemiddeld voor de totale troposfeer.

opwarm-troposfeer

Tabel 1 Gemiddelde opwarming troposfeer

De opwarming van de troposfeer over de onderzochte periode bedraagt 37 x 0,0099 °C = 0,3663 °C We hebben in een eerder onderzoek de gemiddelde temperatuur van de troposfeer vastgesteld op -20 °C. De temperatuur van de troposfeer is dus gestegen van -20,3663 °C naar -20 °C. Uit het model van Stefan-Boltzmann kunnen we opmaken dat de extra terugstraling van de troposfeer 1,33 W/m2 bedraagt. Dan blijft alleen nog over om vast te stellen hoeveel de albedo en de emissiviteit terug lopen door de extra CO2 in de atmosfeer.

Extra absorptie in de troposfeer

De extra CO2 die door verbruik van fossiele brandstof in de troposfeer komt zorgt voor extra absorptie. Dit geldt zowel voor het invallend SWR-gebied(zonne-energie) als wel voor het uitstralende LWR-gebied(Aarde). Extra absorptie in het SWR-gebied leidt er toe dat minder zonne-energie het oppervlak bereikt. Hierdoor wordt er minder energie gereflecteerd door het oppervlakte. Hier door zal de totale reflectie lager uitvallen. Er blijft meer zonne-energie over en dit leidt tot opwarming. Extra absorptie in het LWR-gebied leidt er toe dat er minder uitstraling van energie van het oppervlakte kan ontsnappen naar het heelal. De emissiviteit gaat hierdoor omlaag en dit leidt ook tot opwarming. Men dient beide gebieden mee te nemen. Om dubbeltelling van energie te voorkomen dienen we de extra backradiation van de troposfeer af te trekken van de extra uitstraling van het oppervlakte. De extra absorptie van de troposfeer is dan 3,24 – 1,33 = 1,91 W/m2. Deze extra absorptie dient men vervolgens te verdelen over het SWR-gebied en het LWR-gebied. De manier waarop kan men het beste begrijpen door een blik te werpen op de energiebalans van Kiehl en Trenberth;

plaatje-4-kiehl-trenberth-1997-color

Figuur 1 Energiebalans van Kiehl en Trenberth (1997)

De absorptie in het SWR-gebied is af te lezen en bedraagt 67 W/m2. De absorptie in het LWR-gebied kan men berekenen uit de uitstraling van het oppervlak minus de hoeveelheid die uiteindelijk na veel omwegen en avonturen weet te ontsnappen naar het heelal. De absorptie in het LWR-gebied is 390 – 325 = 155 W/m2. Hieruit kan de verhouding bepalen waarin de extra absorptie verdeelt zal worden. De verhouding tussen 67 en 155 is 3 staat tot 7. De extra absorptie in het SWR gebied is dus 0,3 maal 1,91 = 0,573 W/m2. Aan de hand hiervan zullen we de wijziging in de albedo bepalen.

Wijziging in de albedo

We gaan er van uit dat de energiebalans de situatie weergeeft in 2016. De totale albedo van de Aarde bestaat uit de bijdrage van de atmosfeer en die van het oppervlakte. Die van de atmosfeer veranderd niet. Het gaat er dus om om de albedo van het oppervlakte te bepalen. Deze bedraagt 30 gedeeld door 168 + 30 = 0,1515. In 1979 werd er door de atmosfeer 0,573 W/m2 minder geabsorbeerd. De absorptie van de atmosfeer bedroeg toen 67 minus 0,573 = 66,427 W/m2. Dat betekent dat er 342 minus 77 minus 66,43 = 198,573 W/m2 het oppervlakte wist te bereiken. Daar van wordt door het oppervlakte 0,1515 maal 198,573 = 30,0833 W/m2 gereflecteerd. De totale reflectie in 1979 was dus 77 plus 30,0833 = 107,0833 W/m2. De totale albedo in 1979 bedroeg dus 107.0833 gedeeld door 342 = 0,3131. Voor 2016 kunnen we aflezen dat de totale albedo gelijk is aan 107 gedeeld door 342 = 0,3129. Dat is iets kleiner dan in 1979 en volgens ons model geeft dit extra opwarming. We zullen de resultaten straks in tabelvorm weergeven. Verder met de emissiviteit.

Wijziging in de emissiviteit

De emissiviteit van de Aardeoppervlakte naar het heelal voor 2016 bedraagt 235 gedeeld door 390 = 0,6026. Voor 1979 is het vrij lastig om op dezelfde manier als met de albedo de emissiviteit te willen berekenen. Daarvoor moet je de hele energiebalans herberekenen. Dat is veel werk. Gelukkig is er een snellere manier. Deze komt voort uit dat in een energiebalans een evenwichtsvoorwaarde geldt. De hoeveelheid energie die de zon instraalt is gelijk aan de hoeveelheid energie die de Aarde uitstraalt. De zon straalt 342 W/m2 in. Deze instraling wordt extern bepaald en veranderd niet door de opwarming van de Aarde. De totale reflectie in 1979 was 107,0833 W/m2. Dan blijft er 234,9167 W/m2 over aan uitstraling. Met behulp van het model van Stefan-Boltzmann kunnen we vaststellen dat het aardoppervlak in 1979 386,77 W/m2 uitstraalde naar de troposfeer. Daarvan wist dan na veel omwegen en avonturen uiteindelijk 234,9167 W/m2 te ontsnappen naar het heelal. De emissiviteit was in 1979 gelijk aan 0,6072. Ook de emissiviteit is dus kleiner geworden over de onderzochte periode. Ook dit leidt tot opwarming. Met behulp van mijn model kunnen vaststellen in welke mate dit plaats vond.

Voorspelling opwarming door mijn model

Vermindering van albedo en emissiviteit leiden beide tot opwarming in mijn model. De mate waarin dit plaatsvond kan men het beste weergeven in tabel vorm. Deze geeft ook weer hoe goed mijn model in staat is om dit te doen door de voorspelde opwarming te vergelijken met de gemeten opwarming over de onderzochte periode.

voorspelling-waarneming

Tabel 2 Vergelijking voorspelde en waargenomen opwarming aardoppervlak.

Het door mij ontwikkeld model is heel goed in staat gebleken om de opwarming van de Aarde over de onderzochte periode van 1979 tot en met 2016 te voorspellen. De afwijking is slechts minimaal gebleken. Het is de opwarming van de Aarde die de klimatologen interesseert. Niet een model dat de temperatuurkarakteristieken van Aarde en Maan kan verklaren. Maar mijn model heeft ook iets te vertellen over de klimaatverandering en kan dus ook op dit vlak iets toevoegen aan het debat.

Conclusie

Mijn model blijkt heel goed te voldoen als het gaat om de mate van opwarming van het oppervlak van de aarde te voorspellen. Het is gewoon een heel goed model. Dat was ook het doel dat ik voor ogen had toen ik ben begonnen met het ontwikkelen van dit model. Het heeft veel tijd en energie gekost maat het heeft de moeite geloond. Mijn model kan heel bruikbaar zijn voor de klimatologie. Het kan de echte temperaturen van de Aarde verklaren en niet alleen de effectieve temperatuur. Dit is een hele vooruitgang en dat is het doel van de wetenschap.

Literatuurlijst

Wikipedia – Stefan – Boltzmann Law
Kiehl &Trenberth – Earth’s annual global mean energy budget
AR Horstman – Het ontwikkelen van een simpel model om het verschil in temperatuur karakteristieken tussen de Maan en de Aarde te verklaren
AR Horstman – Antropogeen versterkt broeikaseffect
Roy Spencer – New Sanders et al – Paper on satellites versus models

 

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe artikelen

Na een tijdlang aan het lummelen te zijn geweest en vooral overijverig maar met weinig inzicht commentaar te hebben gegeven op het werk van anderen wordt het weer eens tijd om iets nuttigs te doen. De afgelopen maand heb ik een onderzoek verricht naar de mate waarop mijn model in staat is om de opwarming van de Aarde te verklaren. Dat blijkt mijn model wonderwel te kunnen. Het verslag van dit onderzoek is af en kan worden gepubliceerd. Verder ben ik bezig met een poging om mijn model op te splitsen naar de breedtegraad. Hier ben ik pas mee begonnen. Het is nog lang niet af. Ik hoop dat ik volgende maand een voorlopig verslag kan publiceren met de eerste resultaten van het onderzoek. Verder heb ik opnieuw gekeken naar mijn lijstje van goede voornemens. Ik zal proberen om eerst goed te lezen wat anderen publiceren alvorens hierop te reageren. Plus dat ik wil proberen om me wat zorgvuldiger uit te drukken. Ik bedoel het goed maar het komt er soms zo beroerd uit. Ter wille van het overzicht heb ik een inhoud van de weblog toegevoegd in de menubalk bovenin het scherm.

Geplaatst in opmerking | Tags: | Een reactie plaatsen

Een dwaas idee

Toen ik vanmorgen mijn krant las (lang verhaal, iets met de krant delen, scheelt geld en milieu) viel mijn oog op het volgende artikel: Twente voldoet nog lang niet aan klimaatakkoord van Parijs. Nu heb ik nooit geweten dat de Vrije Republiek Twente het verdrag mede had getekend. Dus waarom zouden wij hier aan moeten voldoen. Maar afgezien daar van gaat het mij vooral om de dwaasheid van de voorgenomen maatregel om alle bestaande huizen van het aardgas af te halen. De kosten van deze maatregel zijn extreem hoog. Er wordt gesproken over gemiddeld 18.000 euro per woning. Alleen voor Twente zou dit al zo’n 7 miljard euro kosten. En wat levert het op? Wel daar valt wel het een en ander over te zeggen. Het zijn simpele en onweerlegbare rekensommetjes.

Volgend de Wereldbank is de totale globale CO2-emissie gelijk aan 36.138.285 Kton. De CO2-emissie van Nederland is volgens dezelfde bron 167.303 Kton. Dat is slechts 0,5 promille van de globale CO2-emissie. Van deze emissie van Nederland komt maar een heel gering deel voor rekening van het aardgasverbruik van de Nederlandse huishoudens. Laat dat een keer 5 procent zijn van het totaal. Dan is de bijdrage van aardgasverbruik van de Nederlandse huishoudens slechts 0,023 promille van de globale CO2-emissie. Laat ons nu aannemen dat de opwarming van de Aarde sinds het begin van de industriële revolutie 1,5 graad Celsius is geweest. Laat ons aannemen dat deze opwarming volledig voor rekening komt van het toegenomen CO2-gehalte van de atmosfeer (97 procent van de Klimatologen deelt overigens deze aanname). Dan nog is de bijdrage van het aardgasverbruik van de Nederlandse huishoudens niet meer geweest dan een luizige 0,00035 graad Celsius. Dit zijn simpele rekensommen die iedereen kan maken en controleren.

Is het nu werkelijk zinvol om alleen al voor Twente 7 miljard euro uit te geven als je nu al weet dat het helemaal geen resultaten oplevert? Het is gewoon een idioot idee dat alleen verzonnen kan worden door idioten als politici, klimaatactivisten en wereldvreemde wereldverbeteraars. Zichzelf serieus nemende media en journalisten horen hier niet aan mee te doen. Ze horen tegengas te geven. Maatregelen om de opwarming van de Aarde te beteugelen zijn ongetwijfeld nodig. Als je niets doet gebeurt er ook niets. Maar kan men nu echt niets beters verzinnen? Dat men alle nieuwbouw (huizen, kantoren, scholen bedrijfshallen) oplevert zonder een aardgasaansluiting is verstandig. Op termijn zullen veel bestaande gebouwen gesloopt en vervangen worden. Langzaam maar zeker kom je zo ook wel in de goede richting. Verder moet men vaststellen dat de gemiddelde woning ook in Twente beslist geen A-label heeft. Er valt beslist veel rendement te halen door bestaande woningen op te waarderen. Dat kost ook veel geld maar dan krijg je er tenminste iets voor terug. Ook voor wereldverbeteraars geldt dat je dient te zorgen dat je value for money krijgt. Ook als het om andermans geldt gaat zoals woningeigenaren, huurders en belastingbetalers. Ook kan men extra geld uitgeven aan subsidies voor zonne-panelen en dergelijke. Er zijn zoveel betere maatregelen te verzinnen. Packen Wir es an! Wir schaffen dass. No time to waste. No money to waste!

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | 3 reacties

Antropogeen CO2 – Aanvulling

Antropogeen CO2 – Aanvullingen

Inleiding

Er zijn nog een aantal punten die afgehandeld dienen te worden voor de serie antropogeen CO2. Punt 1 gaat om de juiste grafiek voor de toets welke variant van CO2-uitval beter voldoet op grond van de data. Punt 2 is een nadere uitwerking over de theorie van CO2-uitval. Het begrip partiële druk staat hier centraal plus een kleine uitweiding hoe men in de wereld van de wetenschap omgaat met het toetsen van een theorie. Punt 3 is een illustratie over het verschil tussen beide varianten van CO2-uitval aan de hand van een extreem scenario. Deze punten dienen te zijner tijd hun plaats te krijgen in een nieuw artikel over antropogeen CO2.

Punt 1 – Juiste grafiek

In het vorige stukje over het toetsen welke variant beter is, heb ik een grafiek opgenomen die door loopt tot het eind van de eeuw. Dat is niet erg zinvol. De datareeks van mijn onderzoek loopt niet verder dan tot 2016. De jaren erna kunnen niets vertellen over welke variant juister is. We weten nog niet wat het CO2-gehalte gaat doen. We weten ook niet welk scenario de Wereld gaat volgen. Tot nu ging het volgens het Business as Usual scenario maar of het hier mee door wenst te gaan? Geen idee, vandaar alsnog het juiste plaatje.

co2-fe-fa-2016

Figuur 1 – Welke variant van CO2 – uitval is juister.

Het is duidelijk dat de werkelijke waarden van het CO2-gehalte (Keeling-curve) beter wordt weer gegeven door het tijdpad van de FA-variant. De FE-variant overschat de ontwikkeling aanzienlijk. Wat ook opvalt is dat de werkelijke waarden van het CO2-gehalte zelfs nog onder de FA-variant uitkomen. De stand per 2016 is voor de Keeling-curve 405 ppm CO2, volgens de FA-variant is het 410 ppm en volgens de FE-variant 425 ppm. Het is duidelijk de FA-variant voldoet beter. Is hier een reden voor. Of anders geformuleerd is er een theoretische onderbouwing voor te geven? Hierover gaat de volgende paragraaf.

Punt 2 – Theoretische onderbouwing CO2-uitval

In deel 4 van de serie over antropogeen CO2 ben ik er vanuit gegaan dat de FA-variant beter is doordat de wereld groener is geworden. Dat wil zeggen dat er meer biomassa wordt aan gemaakt door extra fotosynthese. Dat is inderdaad het geval maar zorgt er slechts voor dat het CO2-gehalte van de atmosfeer zelfs nog iets onder de FA-variant uitkomt. Het verklaart echter niet waarom het CO2-gehalte de FA-variant heeft gevolgd en niet de FE-variant. Om dit te verklaren dienen we uit te gaan van het begrip partiële druk. Voor een gasmengsel als de atmosfeer geldt dat de totale druk ervan gelijk is aan de partiële druk van de componenten ervan zoals stikstof, zuurstof maar ook CO2. Het gehalte van CO2 is over de onderzochte periode flink gestegen van 315 ppm naar het huidige niveau (stand 2016) 405 ppm. Dit is een stijging van maar liefst 29 procent. Dit betekent dat ook de partiële druk van CO2 in het gasmengsel van de atmosfeer flink is gestegen. Processen die CO2 uit de atmosfeer verwijderen worden hierdoor versterkt. Aangezien het CO2-gehalte ieder jaar nog is gestegen, is ook de CO2-uitval ieder jaar gestegen. De CO2-uitval zal pas gaan dalen als het CO2-gehalte van de atmosfeer zal dalen. Uit de definitie van de FE-variant van CO2-uitval kun je opmaken dat dit niet kan gebeuren. Immers zelfs als de CO2-emissie nul wordt zal de CO2-uitval dit ook worden. Immers volgens de FE-variant van CO2-uitval is dit een fractie van de jaarlijkse emissie. Dus zal de CO2-uitval in deze variant ook nul worden. Het antropogeen CO2 zit voor altijd opgesloten in de atmosfeer. Dit is waar de klimatologie vanuit gaat. Antropogeen CO2 zal nog 1000en jaren zelfs wel 100.000 jaar opgesloten blijven. Zelfs de volgende IJstijd zal niet doorgaan zodat ook deze mogelijkheid om het CO2-gehalte te laten dalen vindt dan niet plaats. Dit is een inktzwart scenario. Maar zoals mijn onderzoek laat zien zal dit niet plaatsvinden. De FA-variant waarin de CO2-uitval van antropogeen CO2 is gedefinieerd als een fractie van antropogeen CO2 voldoet veel beter. Dit blijkt niet alleen uit de toets maar ook uit de theorie. En dit laatste is in de wetenschap veel belangrijker. Mijn eigen ervaring in de wereld van de wetenschap hebben me duidelijk gemaakt dat als een theorie in botsing komt met de feiten, het meestal de feiten en of de onderzoeker is die de schuld krijgt van deze onfortuinlijke gebeurtenis. Men zal zelden of nooit de theorie laten schieten. Men heeft te veel geïnvesteerd in de theorie en is er te veel aan gehecht geraakt om het te laten vallen enkel en alleen omdat er een toets is die verteld dat de theorie niet deugt.

Punt 3 – extreem scenario als illustratie

In dit scenario gaan we er van uit dat de CO2-emissies per 1 januari 2017 zijn stop gezet. Dat is niet gebeurd maar dat is juist het leuke van scenario’s, je kunt net doen alsof en kijken wat het op levert. Wat het plaatje op levert is een illustratie die als op geen andere manier het verschil benadrukt tussen beide varianten van CO2-uitval namelijk de FE-variant en de FA-variant. In de FE-variant blijft antropogeen 1000en jaren opgesloten in de atmosfeer. Het kan er niet meer uitvallen als we de CO2-emissie terug brengen naar nul. Voor de FA-variant gelden heel andere regels. Zolang er nog antropogeen CO2 in de atmosfeer zit zal er ieder jaar een fractie van uitvallen. Deze fractie is geen  constante. Het heeft flink gevarieerd over de onderzochte periode. Processen als el Nino en la Nina spelen daarin een grote rol en zullen dat in de toekomst net zo goed blijven doen maar trendmatig zal het plaatje gaan zoals in figuur 2 is aangegeven.

extreem-scenario

Figuur 2 – Extreem scenario CO2-reducties

Het verschil tussen beide varianten van CO2-uitval is goed te zien. Bij de FE-variant van CO2-uitval zal het CO2-gehalte blijven steken op het huidige hoge niveau. Bij de FA-variant van de antropogene CO2-uitval zal het CO2-gehalte meteen gaan dalen. Daardoor zal het gehalte aan antropogeen CO2 ook dalen. Hierdoor zal de CO2-uitval ook dalen en het CO2-gehalte iets minder dalen. Uiteindelijk zal het CO2-gehalte het nieuwe natuurlijke niveau bereiken. Dit zal in ca. 2070 het geval zijn geweest. Doordat de temperatuur iets van 1,5 °C zal zijn gestegen zal het nieuwe natuurlijk CO2-gehalt iets hoger uitvallen. Het zal 275 + 1,5 * 22 = 308 ppm bedragen. Hierna zal de temperatuur en dus het CO2-gehalte langzaam maar zeker dalen doordat we in de richting gaan van de volgende IJstijd. Dit zal in dit scenario namelijk wel plaats vinden. Of we dit leuk zullen vinden weet ik niet maar dat zal pas over een heel lange tijd het geval zijn. Dit zullen wij niet meer mee maken.

Conclusies

Het maakt een groot verschil hoe je CO2-uitval definieert. Het gangbare concept airborn-fraction, dat wil zeggen de fractie van de emissie die in de atmosfeer blijft, overschat de ontwikkeling van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Hierdoor zal het ook de opwarming van de Aarde overschatten. CO2-uitval gedefinieerd als fractie van het antropogene CO2 voldoet veel beter. Dit blijkt niet alleen uit de toets maar ook uit de theorie. Dit laatste is veel belangrijker in de wetenschap. In het extreme scenario dat ik presenteer is goed te zien wat het verschil is tussen beide varianten van CO2-uitval. Het gangbare begrip gaat uit van een inktzwart scenario. Klimaatverandering is onomkeerbaar. Mijn definitie van CO2-uitval levert een optimistisch scenario. Klimaatverandering is omkeerbaar. Natuurlijk zal dit niet vanzelf gaan. Problemen laten zich nu eenmaal niet oplossen door het wijzigen van definities. Daar zijn maatregelen voor nodig. Maar als we bereid zijn om de noodzakelijke stappen te zetten zullen we zien dat ook het probleem van de opwarming van de Aarde zoal niet oplosbaar dan toch op het minst beheersbaar is. Maar hier komen we op het domein van de politiek. Daar zullen de noodzakelijke besluiten genomen dienen te worden.

 

Literatuurlijst

Wikipedia – Partiële druk

Wikipedia – De wet van Dalton

Wikipedia – Fotosynthese

NASA Features – The Carbon Cycle

Klimaatverandering – Het vroeg antropoceen en het voorkomen en uitstellen van de IJstijd

Klimaatverandering – Toekomstige CO2-concentraties

Science Daily – Is the Airborn fraction of Anthropogenetic Carbon Increasing

Wikipedia – Airborn fraction

Scientias.nl – CO2-concentratie in de atmosfeer groeit niet meer zo snel dankzij planten

Skeptical Science – Climate Change Cleudo: Antropogenetic CO2

 

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Gelukkige feestdagen!

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Bijlage: De simulaties

Bijlage: De simulaties

Inleiding

In deze bijlage gaan we bekijken hoe veranderingen in de zonne-constante TSI, weerkaatsing α, bufferend vermogen b en emissiviteit ε door werken in de temperatuur karakteristieken van de Maan. We kiezen voor de Maan omdat dit eenvoudiger is. De Maan heeft geen atmosfeer, geen oceaan, geen ijskappen en geen leven en dus ook niet allerlei terugkoppelingen die voor complicaties kunnen zorgen. Alleen waar anders is aan gegeven hebben alle berekeningen, tabellen en grafieken betrekking op de Maan.

Inhoud

 • Inleiding
 • De zonneconstante TSI
 • Kwadratenwet
 • Excentriciteit
 • Verschil volle Maan en nieuwe Maan
 • Zonne-vlekken cyclus
 • TSI de satellietmetingen
 • Albedo
 • Emissiviteit
 • Bufferend vermogen
 • Samenvatting
 • Literatuurlijst

 

De zonneconstante TSI

De zonneconstante TSI is niet zo heel erg constant. Het varieert door diverse oorzaken. Er zijn in elk geval 3 dingen die ik wil uitzoeken:

Ten eerste het effect van excentriciteit. De baan van de Aarde om de zon (en dus ook die van de Maan) is geen cirkel maar een ellips Op de kortste afstand tot de zon ontvangt de Aarde en dus ook de  Maan meer zonne-energie dan op de langste afstand. Hoe groot is dit effect en hoe stel je dit vast?

Ten tweede het verschil in zonne-energie tussen nieuwe Maan en volle Maan. Bij nieuwe Maan is de afstand tot de zon kleiner dan bij volle Maan. Verder krijgt de Maan nog een klein beetje extra energie mee van de Aarde. Dat zal bij Nieuwe Maan iets meer effect hebben dan bij volle Maan. De vraag is hoe groot is dit effect, is het meetbaar en hoe bepaal je dit?

Ten derde het effect voor de zonnevlekkencyclus. Een zon met veel vlekken is groter en actiever dan een Zon met minder vlekken. Deze cyclus duurt circa 11 jaar. Hoe groot is het verschil tussen een zonnevlekken maximum en een minimum en hoe stel je dit vast? Hier zullen we het nodige research moeten doen en diverse bronnen dienen te raadplegen.

Kwadratenwet

Om de benodigde berekeningen te doen dienen we gebruik te maken van de kwadratenwet die zegt dat als de afstand tot een energiebron verdubbeld de sterkte met een factor vier afneemt. In formule luidt dit als volgt;

I          TSI = P_bron-zon/4*Π*R2_afstand-Aarde-zon

Dit kun je nu verder uitwerken door het Stefan-Boltzmann model toe te voegen;

II         P_bron-zon=σ*A*T_zon4

met A is het oppervlakte van de zon en T_zon de temperatuur van het  oppervlakte van de zon. Het oppervlakte van de zon bepaal je als volgt;

III       A=4*Π*R2_straal-zon

Als je nu III invult in II en vervolgens II invult in I krijg je de volgende formule die je precies vertelt wat het effect van verschil in afstand inhoudt voor de hoeveelheid zonne-energie die het oppervlakte van de Maan ontvangt per m2;

IV       TSI=4*Π*R2_straal-zon*σ*T_zon4 / 4*Π*R2_afstand-Aarde-zon

De term 4*Π staat in teller en noemer en kun je dus wegstrepen. Dan houdt je de uiteindelijk bruikbare en noodzakelijk formule over om de berekeningen voor de TSI te kunnen maken;

V         TSI=R2_straal-zon*σ*T_zon4 / R2_afstand-Aarde-zon

Met;    TSI=de zonne-constante, de hoeveelheid zonne-energie per m2

                 σ=constante van Stefan-Boltzmann=5,670373*10-8

                 R2_straal-zon=straal van de zon in m = 695700000m

T_zon=temperatuur van het oppervlakte van de zon in K = 5777K

R2_afstand-Aarde-zon=standaard afstand Aarde tot zon(AE) in m=149597870000m

Er zijn dus slechts 3 variabelen die de hoeveelheid zonne-energie TSI bepalen. Dat is de temperatuur van het oppervlakte van de zon, de grootte van de zon en de afstand tot de zon. De uitkomst van deze berekening voor de standaard afstand van de Aarde tot de zon, ook wel Astronomische Eenheid (AE) genoemd, is dan 1366 W/m2. Dat is iets lager dan de waarde van 1368 W/m2 die ik in de berekeningen heb gebruikt maar de stresstest laat zien dat dit niet zo heel veel uitmaakt.

Excentriciteit

De baan van de Aarde en dus ook die van de Maan is geen cirkel maar een ellips. Dat betekent dat er een verschil in afstand is tussen de kortste afstand Zon en Maan en de langste afstand. We hebben aan de hand van de kwadratenwet kunnen zien dat dit leidt tot een verschil in de hoeveelheid zonne-energie. Met behulp van formule V kunnen we bepalen hoeveel dit uitmaakt en met behulp van het door mij ontwikkeld model kunnen we bepalen hoe dit doorwerkt in de temperatuur karakteristieken. Dit ziet er in tabelvorm als volgt uit;

tab-1-sym-tsi

Tabel 1 Het effect van excentriciteit op de TSI en doorwerking in de temperatuur karakteristieken

Dit effect lijkt me groot genoeg om meetbaar te zijn met de radiometer van de LRO satelliet. Maar dit zou ik moeten navragen.

Verschil volle Maan en nieuwe Maan

Het verschil tussen de volle Maan en een Nieuwe Maan komt tot stand door twee effecten die gelijktijdig optreden. Een effect komt tot stand omdat bij nieuwe Maan de Maan aan de binnenkant van de baan van de Aarde om de zon staat en bij volle Maan aan de buitenkant. Dit levert een verschil in afstand op en we weten uit de kwadratenwet dat dit een verschil geeft in de hoeveelheid zonne-energie. Dit werkt door in de temperatuur karakteristieken. Een tweede effect treedt op doordat de Maan een klein beetje extra energie van de Aarde ontvangt. Deze extra energie bestaat uit twee componenten. Bij een nieuwe Maan is er sprake van zowel weerkaatste zonne-energie (in het SWR-gebied) als wel van uitgestraalde warmte energie (in het LWR-gebied). Bij volle Maan is er alleen sprake van warmte energie. Dit ziet er grafisch als volgt uit;

fig-1-vol-nieuw

Figuur 1 Gecombineerd effect voor volle Maan en nieuwe Maan

Het verschil in afstand kunnen we gewoon met de kwadratenwet vaststellen. Het beetje extra energie van de Aarde is wat lastiger. Daar zullen we de kwadratenwet dienen aan te passen voor de Aarde. Daar is een splitsing nodig voor het SWR-gebied (weerkaatste energie) en het LWR- gebied (warmte straling). Dit gaat als volgt;

I          Extra-Aarde = SWR-bijdrage + LWR-bijdrage

De bijdrage in het SWR-gebied (de weerkaatste zonne-energie) is als volgt af te leiden;

II         SWR = α * TSI * Oppervlakte-Aarde / 4*Π*Afstand-Aarde-Maan2

en         Oppervlakte-Aarde = 4 *Π*R-Aarde2  substitutie in II geeft;

SWR = α * TSI * 4 *Π*R-Aarde2 / 4*Π*Afstand-Aarde-Maan2 <=>

SWR =  α * TSI *R-Aarde2 / Afstand-Aarde-Maan2

De bijdrage in het LWR-gebied (warmte straling Aarde) is als volgt af te leiden;

III       LWR = σ * Oppervlakte-Aarde * T-opp4 /  4*Π*Afstand-Aarde-Maan2

en         Oppervlakte-Aarde = 4 *Π*R-Aarde2  substitutie in III geeft;

LWR = σ * 4 *Π*R-Aarde2 * T-opp4 /  4*Π*Afstand-Aarde-Maan2 <=>

LWR = σ * R-Aarde2 * T-opp4 /  Afstand-Aarde-Maan2

Als je II en III in I substitueer krijg je de volgende formule voor het kleine beetje extra energie die de Aarde bijdraagt aan de Maan;

IV       Extra-Aarde = α * TSI *R-Aarde2 / Afstand-Aarde-Maan2  +

σ * R-Aarde2 * T-opp4 /  4*Π*Afstand-Aarde-Maan2

Met     TSI = zonne-constante op AE = 1365 W/m2

α = albedo Aarde = 0,313

R-Aarde = straal Aarde in m = 6371000m

Afstand-Aarde-Maan in m = 384399000m

σ = Stefan-Boltzmann constante = 5,670373*10-8

T-opp=temperatuur oppervlakte Aarde in K (Overdag 290 K en ‘s-nachts 286 K)

Dit is een heel gedoe voor een heel klein beetje extra energie. Laat ons hopen dat het effect iets voorstelt. We kijken eerst naar het effect van het verschil in afstand tussen de zon en de Maan bij volle Maan (buitenkant baan Aarde om zon dus verder weg) en nieuwe Maan (binnenkant en dus dichterbij). Volgens de kwadratenwet levert dit een verschil op in de hoeveelheid zonne-energie en dit werkt weer door in de temperatuur karakteristieken. Dat ziet er in tabelvorm als volgt uit;

tabel-2-sym

Tabel 2 Verschil van het effect van verschil in afstand tot de zon op de temperatuur karakteristieken

Vervolgens kijken we naar het verschil tussen volle Maan en Nieuwe Maan door het beetje extra energie dat de Aarde naar de Maan weerkaatst en uitstraalt. Bij nieuwe Maan en op de nachtkant is dit zowel energie in het SWR-gebied als wel in het LWR-gebied. Voor de volle Maan is er alleen energie in het LWR-gebied. Voor de nachtkant verwacht je het meeste effect op de temperatuur omdat de nachtkant van de Maan heel weinig energie heeft en ieder klein beetje extra een verschil kan uit maken. Voor de dagkant van de volle Maan verwacht ik veel minder effect want die houdt veel energie over en dat kleine beetje extra van de aarde zal hier veel minder effect hebben. Hoe groot zijn die effecten? Ook dit zullen we in tabelvorm weergeven;

tabel-3-sym

Tabel 3 Verschil door extra energie van de Aarde op de temperatuur karakteristieken

Het maakt voor de nachtkant van de Maan tijdens nieuwe Maan een verschil dat beslist meetbaar zal zijn door de radiometer van de LRO satelliet. Navraag zal leren of dit ook werkelijk zo is. Voor de dagkant van de volle Maan maakt het geen verschil uit. Als laatste voor de zonne-constante TSI willen we nog kijken naar het effect van de zonne-vlekken cyclus op de Maan.

Zonne-vlekken cyclus

Er is een verschil in de TSI over de zonnevlekkencyclus. Tijdens een maximum is de zon iets actiever en is de  de TSI iets hoger dan gemiddeld en tijdens een minimum is de TSI iets lager. Het verschil is niet zo heel erg groot. Als je het verschil stelt op gemiddelde waarde voor de TSI plus minus 1,5 W/m2 is dit beslist niet overdreven. Maar er is een verschil in TSI en dit werkt door in de temperatuur karakteristieken van de Maan. In tabel vorm ziet dit er als volgt uit;

tabel-4-sym

Tabel 4 Verschil tussen minimum en maximum in de zonne-vlekken cyclus

Zoals u ziet is het verschil in de temperatuur karakteristieken niet zo heel erg groot. Het is niet zeker of dit kleine verschil waar genomen kan worden door de radiometer van de LRO satelliet.

TSI de satellietmetingen

Ter afsluiting van de simulaties voor de TSI nog een serie plaatjes met een reeks satelliet waarnemingen voor de TSI;

tsi-sorce-tim.JPG

Figuur 2 Effect excentriciteit op de TSI

De rode lijn is de TSI zoals gemeten en de blauwe lijn gestandaardiseerd op 1 AE. Deze weergave is gebaseerd op de metingen van SORCE/TIM satelliet meting. Deze geeft een iets lagere waarde dan de door mij gebruikte. Die van mij is een wat oudere waarde. Er lijkt een tendens te zijn om tot wat lagere schattingen voor de TSI op 1 AE te komen in de loop van de afgelopen decennia. Zie de volgende figuur;

AcrimSat_Auto5

Figuur 3 De TSI op 1 AE gemeten door diverse meetinstrumenten via diverse satellieten

Men zou de indruk kunnen krijgen dat de zon de afgelopen decennia minder actief is geworden. Of dit zo is kan men echter op grond van deze figuur niet vast stellen. Er zijn diverse meetinstrumenten gebruikt van verschillende satellieten. Ook zijn er verschillen in rekenmodellen. Men kan hier maar heel weinig uit af leiden. In het volgende figuur heeft men geprobeerd om de meetreeksen in een doorlopende reeks om te zetten. Dit zijn de composieten voor de TSI;

Fig-7-Comparison-of-the-ACRIM-and-PMOD-Composite-TSI-time-series-The-most-significant

Figuur 4 Composieten voor de TSI afgeleid uit de metingen met satellieten

Zoals u ziet heeft men een reeks afgeleid met hogere waarden en een met iets wat lagere waarden. Ik zelf heb de reeks gebruikt met wat hogere waarden. Uit de stresstest voor de Maan kun je afleiden dat dit niet zo heel veel uitmaakt. Je kunt in beide composieten goed zien dat de zonnevlekken cyclus aanwezig is. Maar het is ook te zien dat er maar heel geringe verschillen zijn tussen de maxima en de minima. Het is zelfs nog kleiner dan de plus minus 1,5 W/m2 die ik voor de berekeningen heb aangenomen. In zijn algemeenheid kan men zeggen dat een toename van de TSI leidt tot een toename van alle 4 temperatuur karakteristieken. Hiermee is de TSI afgehandeld (de input van ons model) en kunnen we overgaan op de eigenschappen van planeten en hun manen zijnde de weerkaatsing ook wel albedo genoemd, het bufferend vermogen en de emissiviteit.

Albedo

De albedo is het weerkaatsend vermogen van een oppervlakte. Een black body weerkaatst niets en een grey body met zekere mate. Energie die weerkaatst wordt is niet meer beschikbaar voor opwarming. Hoe hoger de albedo des te lager is de temperatuur als al het ander gelijk blijft. Uit het model kan men afleiden dat een hogere albedo niet alleen leidt tot een lagere temperatuur voor de dagkant maar dit ook doorwerkt in de nachtkant. Er is dan minder zonne-energie beschikbaar dat door gebufferd kan worden van de dagkant naar de nachtkant. De simulaties voor de albedo zien er als volgt uit, zie tabel 5;

tabel-5-syms

Tabel 5 Effect van albedo op de temperatuur karakteristieken van de Maan

De tabel levert verder geen grote verrassingen op. Als de albedo stijgt dalen alle 4 temperatuur karakteristieken. Daar mee is de albedo afgehandeld.

Emissiviteit

Emissiviteit is de verhouding van wat een oppervlak van een voorwerp werkelijk uitstraalt aan energie per vierkante meter vergeleken wat een black body bij de zelfde temperatuur zou hebben uitgestraald. Als de emissiviteit 1 is straalt het de maximale hoeveelheid energie uit per vierkante meter en per seconde. Echte oppervlakten van echte voorwerpen hebben een lagere emissiviteit. Hierdoor zullen ze minder energie uitstralen dan een blak body. De simulaties voor de emissiviteit zijn te zien in tabel 6;

tabel-6-syms

Tabel 6 Effect van emissiviteit op de temperatuur karakteristieken van de Maan

Een daling van de emissiviteit leidt tot een stijging van alle 4 temperatuur karakteristieken. Bij heel lage waarden van de emissiviteit bereikt de temperatuur van de dagkant heel hoge waarden. Voor zover de emissiviteit.

Bufferend vermogen

Bufferend vermogen is de nieuwe variabele die ik aan het Stefan-Boltzmann model heb toegevoegd en die heel goed lijkt te werken. Deze variabele geeft aan in hoe verre de zonne-energie die alleen op de dagkant valt door kan worden gebufferd naar de nachtkant. De nachtkant dient op een of andere manier ook over energie te beschikken. Zonder deze variabele kun je alleen de effectieve temperatuur van het oppervlakte van de Maan voorspellen maar daar heb je weinig aan als blijkt dat deze temperatuur niets van doen heeft met de echte waarde. Met deze variabele klopt het verhaal opeens wel. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het mogelijk moet zijn om de echte temperatuur karakteristieken te voorspellen met behulp van het Stefan-Boltzmann model en dat is gelukt. Ook voor het bufferend vermogen kun je simulaties uitvoeren en kijken wat hier uitkomt. Het resultaat ziet u in tabel 7;

tabel-7-sims

Tabel 7 Effect van het bufferend vermogen b op de temperatuur karakteristieken

Omdat dit een nieuwe variabele is heb ik hem weergegeven over de volle breedte van mogelijke waarden. Bij een waarde van 0 wordt er geen enkele energie van de dagkant naar de nachtkant gebufferd. Dan zou volgens het model de temperatuur van de nachtkant uitkomen op 0 K. Dat mag niet dus is er een heel lage waarde ingevuld. Deze waarde bedraagt 1 * 10-16 en dit geeft een afgeronde waarde voor de nachtkant van 0,0 K, dit kan nog net. Bij de maximale waarde van 0,5 is er geen verschil meer tussen de temperatuur van de dagkant en de nachtkant en dus ook niet voor de gemiddelde temperatuur voor het hele oppervlakte. Het verschil in temperatuur voor de dagkant en de nachtkant is 0 K. Als deze waarde van 0,5 optreedt wordt de zonne-energie daadwerkelijk gelijkmatig verdeeld over het oppervlak van een planeet of een satelliet. Dan kan men gebruik maken van het gangbare model. In alle andere gevallen dus niet. Dan dient men mijn model te gebruiken. Of deze situatie optreedt ziet men aan het verschil in temperatuur tussen de dagkant en de nachtkant. Omdat deze variabele nieuw is heb ik er ook een grafiek aan toegevoegd. Hier door is het beter te zien wat de uitwerking van deze variabele is op de temperatuur karakteristieken. Zie figuur 5;

figgur-5-sims-b

Figuur 5 Effect van bufferend vermogen op de temperatuur karakteristieken van de Maan

De simulaties met het bufferend vermogen laten veel meer interessante dingen zien dan albedo en emissiviteit. Met het stijgen van het bufferend vermogen zien we de temperatuur van de nachtkant stijgen en die voor de dagkant dalen. Doordat het verband tussen stralingsenergie en temperatuur niet lineair is zal de temperatuur van de nachtkant sneller stijgen dan dat de temperatuur voor de dagkant zal dalen. Dit leidt uiteraard tot een kleiner verschil in temperatuur voor de dagkant en de nachtkant maar het leidt ook tot een hogere gemiddelde temperatuur voor het hele oppervlakte van de Maan. Als het bufferend vermogen de maximale waarde van 0,5 bereikt is er geen verschil meer tussen de temperatuur van de dagkant en de nachtkant en dus de gemiddelde temperatuur. Het systeem is dan verzadigd. Voor zover het bufferend vermogen.

Samenvatting

Er zijn vier variabelen onderzocht; de zonne-constante TSI, het weerkaatsend vermogen albedo, het bufferend vermogen en de emissiviteit. Gekeken is hoe deze variabelen doorwerken in de temperatuur karakteristieken Tdag, Tnacht, Tgem en Tverschil. De simulaties zijn voor de Maan uitgevoerd. Deze is eenvoudiger. Er is geen oceaan, atmosfeer, ijskappen, leven en allerlei kringlopen. Er is geen stroming en slechts heel weinig geleiding van energie. Er is alleen instraling, weerkaatsing, buffering, opwarming, afkoeling en uitstraling. Hier kan men redelijk zeker zijn van de resultaten van de berekeningen. Deze zijn uitgevoerd met een door mij aangepast model van Stefan-Boltzmann.

Voor de simulaties van de TSI heb ik het model van Stefan-Boltzmann gecombineerd met de kwadratenwet. Dit levert een uiterst krachtig rekenmodel op om de simulaties te verrichten. Voor de TSI heb ik de effecten onderzocht voor excentriciteit, het verschil tussen volle Maan en nieuwe Maan en de zonnevlekken cyclus. Er zijn een aantal verrassende resultaten. Of deze uitkomsten ook werkelijk plaats vinden weet ik niet. Dit zou nagevraagd moeten worden bij de LRO-groep.

Albedo is het weerkaatsend vermogen van het oppervlak. Hoe hoger de albedo des te minder energie is er beschikbaar voor opwarming. Dit geldt voor de dagkant waar weerkaatsing plaats vindt maar werkt ook door naar de nachtkant en dus ook naar de gemiddelde temperatuur en het verschil tussen de dagkant en de nachtkant.

Emissiviteit is de verhouding van wat een oppervlak werkelijk uitstraalt aan energie vergeleken met wat een black body bij de zelfde temperatuur zou hebben uitgestraald. Hoe lager de emissiviteit des te minder energie er per seconde en per vierkante meter wordt uitgestraald en des te hoger de temperatuur zal zijn. Bij lage waarden van emissiviteit krijg je heel hoge temperaturen voor het oppervlakte van de Maan.

Bufferend vermogen van het oppervlak is door mij toegevoegde variabele aan het Stefan-Boltzmann model. De reden is dat zonne-energie niet gelijkmatig wordt verdeeld over het oppervlakte van een planeet of satelliet. De dagkant krijgt alle zonne-energie en de nachtkant krijgt niets. De dagkant kan, door om haar as ten opzichte van de zon te draaien, de zonne-energie door geven aan de nachtkant. De mate waarin dit zal plaatsvinden hangt af van het bufferend vermogen. Voor de Maan is dit laag. Het kan dus weinig zonne-energie door geven van de dagkant naar de nachtkant. De hoeveelheid energie die de nachtkant beschikbaar heeft is laag en daardoor is de temperatuur van de nachtkant laag. Door dat de dagkant weinig energie kan door geven aan de nachtkant blijft de energie hoog en is de temperatuur voor de dagkant ook hoog. Dit werkt door in de temperatuur karakteristieken. Het verschil tussen de dagkant en de nachtkant is groot. Doordat het verband tussen stralings-energie en temperatuur niet lineair is zal een geringe stijging van het bufferend vermogen er toe leiden dat de gemiddelde temperatuur zal stijgen. Dit alles blijkt uit de simulaties. Door het toevoegen van deze extra variabele kan men de echte temperatuur karakteristieken van de Maan verklaren en is men niet meer aan gewezen op het begrip effectieve temperatuur dat geen enkele overeenkomst liet zien met de echte temperaturen.

We sluiten de samenvatting af met een tabel die alle simulaties samenvat;

tab-8-sims-samen

Tabel 8 Samenvatting van de simulaties

De simulaties zijn door gevoerd voor de Maan. Dit omdat de Maan zoals gezegd een simpel systeem is. De Aarde is een veel complexe systeem, dat is dan ook de reden waarom ik het afgeleide model ontwikkeld heb voor de Maan. Dat wil niet zeggen dat mijn model daar door niets te zeggen heeft voor de Aarde. Het kan ook hier wel degelijk nut hebben. Het dient dan wel verder uitgewerkt te worden. Een atmosfeer is al toegevoegd. Van hier uit kun je stap voor stap het model dusdanig uitwerken dat het op zijn minst als een nul hypothese kan dienen. Een soort Maan maar dan met aardse eigenschappen. Daarmee kan men kijken of bepaalde aannames die men doet voor de Aarde ook blijken te kloppen. Het model heeft in elk geval iets te zeggen over de klimaat verandering. Het was een hoop werk. Veel meer dan ik verwacht had toen ik hier mee begon maar het heeft geloond en was leuk om te doen.

Literatuurlijst

Natuurkunde uitleg – de Kwadratenwet

Wikipedia – Orbital eccentricity

Wikipedia – Maan

Wikipedia – Zon

Wikipedia – Aarde

Wikipedia – Effectieve temperatuur

Acrimsat – Radiometer

SORCE TIM Total Solar Irradiance data

Research gate – TSI composieten

 

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | 3 reacties