Deel 3a – Aanvulling verband tussen CO2 en opwarming

Deel 3a – aanvulling op het verband tussen CO2 en opwarming

Inleiding

In deel 1 en 1a ging het om de opwarming van de Aarde. Vast gesteld werd dat de Aarde opwarmt. In deel 2 en 2a ging het om de stijging van het CO2-gehalte. Vast gesteld werd dat de stijging van het CO2-gehalte door de mens veroorzaakt wordt. Er zijn meerdere varianten voor de ontwikkeling van het CO2-gehalte opgesteld. Voor de onderzochte periode zijn alle 4 varianten even goed maar voor de voorspellingen van CO2-gehalte aan het eind van deze eeuw lopen de waarden sterk uiteen. Ook is vastgesteld dat er een groot verschil ontstaat in het CO2-gehalte tussen de scenario’s Business as Usual (BasU) en stabilisatie op het huidig hoog niveau (stabilisatie). Bij het scenario stabilisatie zal het CO2-gehalte aan het eind van deze eeuw een stuk lager uitvallen dan bij BasU. Het overgaan van het ene naar het andere scenario is moeilijker dan gedacht.

In deel 3a gaan we ons bezig houden met het verband tussen opwarming van de Aarde en het stijgen van het CO2-gehalte van de atmosfeer over de periode 1948 t/m 2020. Dit doen we met behulp van regressie analyse tussen de opwarming en het CO2-gehalte. Het verband kan men lineair vaststellen of logaritmisch. We zullen zien dat dit voor de onderzochte periode statistisch geen verschil maakt maar opnieuw een groot verschil voor de voorspellingen voor het eind van deze eeuw. In deel 2 en 2a ging het om voorspellingen voor de hoogte van het CO2-gehalte. In deel 3a gaat het om voorspellingen van de hoogte van de temperatuur anomalie ten opzichte van de basisperiode van de onderzochte periode. De basisperiode zal worden aangepast om de voorspelde opwarming vergelijkbaar te maken met de afspraken die in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd. In dit Akkoord is afgesproken dat de opwarming maximaal 2°C mag bedragen ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. Aanbevolen is om het te beperken tot maximaal 1,5 °C om aan de veilige kant te blijven. Gekeken wordt in hoeverre dit gaat lukken. Met BasU uiteraard niet. Dit scenario volgen we nu al 75 jaar en heeft ons juist in de problemen gebracht. Maar kan de het lukken om op het scenario van stabilisatie te komen? We zullen zien of en voor welke combinatie  dit mogelijk zal zijn. Over de vraag of het gaat lukken om het scenario stabilisatie te kiezen in plaats van BasU gaat dit artikel niet. Het is aan ons, dat wil zeggen de politiek en bedrijfsleven om hier voor te zorgen. Gewone mensen kunnen het verschil niet maken. Daar is onze individuele bijdrage aan het probleem te klein voor. De grote jongens kunnen en moeten dit doen. Zullen ze bereid zijn om de overgang te maken naar het scenario stabilisatie? In dit deel houden we ons evenmin bezig bezig met het theoretische verband. Dit komt later aan de orde. Hier gaat het alleen om het statistisch verband. Maar het verband wordt door de meeste klimaat wetenschappers als betekenisvol beschouwd.

Het verband tussen CO2 en opwarming

In deel 1 en 1 a ging het om de opwarming. Vastgesteld werd dat de Aarde opwarmt. De mate van opwarming is in de poolgebieden veel hoger dan in de rest van de wereld. Verder werd vastgesteld dat het noordelijk halfrond behalve opwarming ook te maken had met perioden waarin de opwarming niet plaatsvond. Het heeft te maken met processen als dimming en brightening. Het zuidelijk halfrond heeft daar geen last van gehad. In deel 2 en 2a ging het om de stijging van het CO2-gehalte. Deze stijging kan verklaard worden met 4 varianten voor de CO2-ontwikkeling die over de onderzochte periode even goed voldoen. Maar voor de projecties voor het einde van deze eeuw laten ze een groot verschil zien. In dit deel 3a-aanvulling gaan we in op het verband tussen de opwarming van de Aarde en de stijging van het CO2-gehalte. Laten we eerst eens weergeven hoe beide variabelen over de onderzochte periode  1948-2020 er uitzien. Deze periode kiezen we omdat we dit ook deden voor deel 1a. De gebruikte data laat toe om zowel globaal als voor het zuidelijk halfrond te onderzoeken hoe de ontwikkeling voor opwarming en CO2-gehalte er uit ziet;

Figuur 1 – AGW en CO2 – globaal

Figuur 2 – AGW en CO2 – zuidelijk halfrond

Uit de beide grafieken kan men de opwarming van de Aarde duidelijk afleiden zowel globaal als voor het zuidelijk halfrond. De regressielijnen laten zien dat de opwarming lineair verloopt. Het tempo van de trendmatige opwarming is 0,013°C per jaar globaal en 0,012°C per jaar voor het zuidelijk halfrond. Het CO2-gehalte stijgt exponentieel. De r.kwadraten van de regressies zijn hoger dan 0,5 en dat is voldoende. Het gaat er nu om het verband tussen de opwarming en het CO2-gehalte vast te stellen. Dit kunnen we op 2 manieren doen namelijk lineair of logaritmisch. De theorie gaat er van uit dat het verband logaritmisch behoort te zijn. De resultaten van de regressie analyse staan in tabel I;

Tabel I – De verbanden

Hoewel de theorie er van uitgaat dat de samenhang logaritmisch behoort te zijn en de figuren 1 en 2 dat ook min of meer doen veronderstellen, is er geen wezenlijk verschil in de r.kwadraten te vinden tussen beide mogelijke verbanden. Ze zijn bijna even hoog. De r.kwadraten zijn ruim boven de 0,5. Dat is dus voldoende. Maar ook hier is er geen verschil over de onderzochte periode. Er is blijkbaar te veel ruis op het signaal om het verschil te kunnen maken. We zullen dan ook voor de projecties voor het einde van deze eeuw beide verbanden mee nemen in ons onderzoek. Ook zullen we zowel het globale als wel het zuidelijk halfrond mee nemen. Het is enigszins verrassend dat het globale verbanden beduidend beter scoren. Dit kan er aan liggen dat het zuidelijk halfrond veel meer ruis bevat dat door el Nino en la Nina veroorzaakt is. Het is lastig om dit uit het signaal te verwijderen. Beide vormen van wat men ENSO noemt veroorzaken aanzienlijke ruis niet alleen op de temperatuur maar ook op het CO2-gehalte. Dit haalt de r.kwadraten omlaag en kan er toe leiden dat je niet het verwachte verschil ziet in het soort verband tussen beide grootheden. Het zou interessant zijn om uit te zoeken of er een eenvoudige manier bestaat om te corrigeren voor ENSO zowel voor de temperatuur als wel het CO2-gehalte. Misschien dat je dan een beter zicht krijgt op het soort verband. Maar dat is heel veel werk en dus voor een andere keer. Nu we de verbanden hebben tussen opwarming en CO2-gehalte kunnen we er toe over gaan om de projecties voor het einde van deze eeuw weer te geven.

De projecties voor het einde van deze eeuw

In deel 2 hebben we al voor beide scenario’s en voor alle 4 varianten projecties gemaakt voor het te verwachten CO2-gehalte aan het einde van deze eeuw. Nu met de verbanden tussen CO2 en de opwarming we het zelfde doen voor de te verwachten opwarming aan het eind van deze eeuw. De uitkomsten zijn afhankelijk welke van de 2 scenario’s uit zal komen. Dat weten we niet vandaar dat we beide scenario’s mee nemen plus de 4 varianten en de 2 verbanden. Het is zoeken naar een manier om dit zo weer te geven dat er  zinvolle informatie uit de analyses te voorschijn komt. De meest geschikte vorm is een tabel met toelichting. De tabellen geven eerst het te volgen scenario weer, Business as Usual of stabilisatie op huidig hoog niveau. Dan volgt het soort verband tussen opwarming en CO2. Is het lineair of logaritmisch. Dan volgen de 4 varianten die in deel 2 zijn geformuleerd. In de tabel wordt het te verwachten CO2-gehalte weergegeven aan het eind van deze eeuw en de te verwachte opwarming ten opzichte van de basisperiode 1979-2000;

Tabel II – Projecties opwarming voor basisperiode 1979-2000 – BasU

In deze tabel gaat het om de te verwachten opwarming ten opzichte van de basisperiode 1979-2000 aan het einde van deze eeuw als we doorgaan zoals we dit al zeker 75 jaar doen, dat wil zeggen vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze gang van zaken noemen we Business as Usual afgekort tot BasU. Het is niet dat we niks gedaan hebben in al die jaren maar het is niet genoeg geweest om in een volgend scenario aan te belanden. Daar was veel meer voor nodig dan heeft plaatsgevonden. Ik ben geen optimist. Ik heb dan ook geen reden om aan te nemen dat het deze keer wel lukt om weg te komen van het scenario BasU naar het scenario stabilisatie. Dat is ook de reden dat ik geen scenario onderzoek dat uitgaat van reducties van de CO2-emissies op globaal niveau. Dit gaat niet gebeuren. Dus is het eenvoudig de moeite niet waard. Daarvoor kost het te veel moeite en te veel tijd. Vandaar alleen dit alternatief maar wel mogelijk scenario;

Tabel III – Projecties opwarming voor basisperiode 1979-2000 – stabilisatie

In deze tabel gaat het om de te verwachten opwarming ten opzichte van de basisperiode 1979-2000 aan het einde van deze eeuw als we vanaf nu wel genoeg doen om in het volgende scenario te komen en dat is stabilisatie van de CO2-emissies op het huidig hoog niveau afgekort als STABilisatie. Dit is tot nu toe nooit gelukt. Dat wil zeggen er zijn massa’s landen die wel aan dit en zelfs aan het scenario van reductie van de CO2-emissies voldoen maar globaal zijn we er niet toe gekomen en dat is wat telt. Ook landen als China zullen hun alsmaar stijgende CO2-emissies op zijn minst dienen te stabiliseren. Dit kan onder anderen gebeuren door de meest vervuilende manieren om stroom op te wekken te vervangen door schonere vormen. Kolencentrales kun je bijvoorbeeld vervangen door gasgestookte elektriciteitscentrales. Dat scheelt alvast een slok op een borrel. Alle kleine beetjes helpen en er is veel meer mogelijk dan we geneigd zijn om te denken. Ons denken zit te veel vast in zwart wit redeneringen. In alles of niets oplossingen. Er zijn ook tussenoplossingen mogelijk. Rome is tenslotte ook niet op een dag gebouwd. Het is dus wel degelijk mogelijk om van scenario te wisselen maar dat is niet eenvoudig, niet gratis en vereist veel meer inspanningen dan we geneigd zijn te denken. Het probleem is dat we dynamisch dienen te redeneren en niet statisch. Door de vanzelfsprekendheid van economische groei zal ook de vraag naar energie blijven groeien. Men kan weliswaar efficiënter gaan werken en daarmee de groei naar energie afremmen maar dit alleen is niet genoeg. Dit doen we immers al heel lang. BasU wil niet zeggen dat je niets doet. Je doet alleen niet genoeg. Laat ons ter afsluiting nog een tabel weergeven met alleen de te verwachte verschillen tussen de beide scenario’s;

Tabel IV – Verschillen tussen de beide scenario’s

Het gaat voor deze tabellen vooral om de verschillen die optreden die dan weer afhankelijk zijn van de gekozen combinatie van scenario, verband en variant. De opwarming in graad Celsius is ten opzichte van de basis periode van 1979-2000. Maar het wordt pas interessant als we het geheel aan projecties afzetten tegen de afspraken die gemaakt zijn in het Akkoord van Parijs uit 2015. In dit Akkoord hebben de landen afgesproken dat de opwarming van de Aarde aan het eind van deze eeuw beperkt dient te worden tot maximaal 2°C. Maar het zou goed zijn als men voldoende maatregelen zou nemen om de opwarming onder de 1,5°C te kunnen krijgen. De vraag is natuurlijk welke basisperiode men in dit Akkoord in gedachte heeft. Hier over gaat de volgende paragraaf.

Het Akkoord van Parijs

In het Akkoord van Parijs heeft de wereld afgesproken dat de opwarming van de Aarde beperkt dient te worden tot maximaal 2°C boven het pre-industrieel niveau en bij voorkeur lager dan 1,5°C. Om de combinaties te kunnen beoordelen moeten we de basisperiode van de onderzochte periode van 1979-2000 terug brengen naar een basisperiode die pre-industrieel is. In het Akkoord is deze basisperiode niet specifiek vast gelegd. Het IPCC heeft hiervoor de periode 1850-1900 voor genomen. Mijn eigen bestand met het gemiddelde voor de meest gangbare tijdreeksen begint echter pas in 1880. De basisperiode voor het pre-industrieel is dan noodzakelijke wijs beperkt tot de periode 1880-1900. Vandaar moeten we proberen vast te stellen hoeveel we bij moeten tellen  om op de basisperiode van 1979-2000 te komen die door Climate Reanalyzer wordt gehanteerd. Grafisch ziet deze verplaatsing in basisperioden  er als volgt uit;

Figuur 3 – Aanpassing van de basisperiode naar Akkoord van Parijs

Het komt er op neer dat je het verschil tussen het gemiddelde voor de periode 1880-1900 en dat voor 1979-2000 bij de opwarming van de tabellen optelt. Dan kun je de vraag beantwoorden of de combinaties wel of niet in de buurt komen van de afspraken zoals die zijn vast gelegd in het Akkoord van Parijs. Het gemiddelde voor de periode 1880-1900 is -0,356°C ten opzichte van de basisperiode 1961-1990. Het gemiddelde voor de periode 1979-2000 is 0,195°C. Beide gemiddelden bij elkaar opgeteld geven 0,551°C. Dit dien je op te tellen bij de opwarming zoals die in tabellen II en III zijn weergeven om deze vergelijkbaar te maken met de afspraken in het Akkoord van Parijs. Dit geeft voor het scenario BasU het volgende resultaat;

Tabel V – BasU vergeleken met Parijs

Het gaat vooral om de kleuren. Rood wil zeggen dat we (ver) boven de afspraken voor Parijs zullen komen. Dat hoeft ons niet te verbazen. Het scenario BasU volgen we nu al bijna 75 jaar en het is dit scenario dat ons in de problemen heeft gebracht. Het zal ons dan ook uiteraard niet verder helpen als we blijven doorgaan op deze weg. We zullen moeten zien om op een of andere manier op het meer gunstige scenario stabilisatie te komen. In dit scenario kunnen  we de volgende resultaten verwachten;

Tabel VI – Stabilisatie vergeleken met Parijs

Ook in deze tabel gaat het om de kleuren. Rood betekent dat we (ver) boven de afgesproken maximale opwarming van 2°C zullen uitkomen. Groen wil zeggen dat we onder de aanbevolen veilig geachte  opwarming van maximaal 1,5°C  ten opzichte van de pre-industrieel waarden zullen kunnen uitkomen. Alleen voor de beide FA varianten is het mogelijk om onder dit niveau uit te komen. Voor de beide ABF varianten gaat dit niet lukken. Ze komen boven de maximaal afgesproken opwarming van 2°C uit. Dit roept opnieuw de vraag op welke combinatie de meest waarschijnlijke is.

Welke combinatie is het meest waarschijnlijk

Laten we beginnen met het onderscheid opwarming globaal en het zuidelijk halfrond. Hier had ik eerlijk gezegd meer van verwacht. Bijvoorbeeld een beter onderscheid in het soort verband tussen CO2 en opwarming. Dat komt er niet uit. Dat is jammer. Het kan het gevolg zijn van extra ruis door  El Nino en La Nina, die veel sterker door werken op het zuidelijk halfrond dan globaal. Maar wat ook de oorzaak is het zuidelijk halfrond levert niet wat ik er van verwacht had. We kunnen dit onderscheid dan ook verder laten voor wat het is en ons concentreren op de globale opwarming.

Volgens de theorie hoort het verband tussen opwarming en CO2-gehalte logaritmisch te zijn maar over de onderzochte periode is er geen enkel verschil met een lineair verband tussen beide grootheden. Maar het gaat ook en vooral om de theorie. Statistiek is een hulp wetenschap en geen vervanging voor een theorie die verklaard waarom en hoe en welke mate een stijging van het CO2-gehalte leidt tot opwarming van de Aarde.

In deel 2 en 2a hebben we al vast gesteld dat de FA varianten theoretisch beter zijn dan de ABF. De laatste is slechts een verhoudingsgetal dat sterk schommelt over de onderzochte periode en in de tijd  voor deze periode vreemde en zelfs absurde waarden aanneemt. Dus de FA is waarschijnlijker. Verder lijkt het er op dat de varianten met een trendmatige verandering beter voldoen dan die met een vaste waarde.

Samengevat is de combinatie van globaal, logaritmisch en FA trendmatig de meest waarschijnlijk. Dat geldt voor beide scenario’s. Het lijkt er op dat de meest gunstige combinatie tevens de meest waarschijnlijkste is. Laat ons dan de resultaten bepalen en weergeven voor de meest waarschijnlijke combinatie voor beide scenario’s en kijken of er een kans is om de doelstellingen van Parijs te halen als we  ons beperken tot mijns inzien de hoogst haalbare en dat is stabilisatie op het huidig hoog niveau van CO2-emissies. Dit getuigt niet van een gebrek aan ambitie van van realiteitsbesef. Het is de wereld tot nu toe nog nooit gelukt om dit scenario blijvend vast te houden. Het is helemaal niet simpel. Zolang economische groei vanzelfsprekend is zal de vraag naar energie ook blijven groeien en deze groei zul je dan volledig dienen op te vangen met duurzame energiebronnen. Dit vergt enorme investeringen om dit vol te houden. Laat ons nu de tabel met de meest waarschijnlijke scenario’s weergeven met daarin de projectie van de opwarming over de tijd en wat je kunt verwachten van een verdubbeling van het CO2-gehalte sinds het begin van de industriële revolutie;

Tabel VII – De meest waarschijnlijke combinaties

De projectie van opwarming over de tijd komt prima overeen met het BasU scenario met een logaritmisch verband tussen CO2 en opwarming en met de variant FA trendmatige verandering. Dit komt ook overeen met wat je kunt verwachten van een verdubbeling van het CO2-gehalte. Je kunt dan aan het eind van deze eeuw een opwarming verwachten van meer dan 2°C en dat is hoger dan in het Akkoord van Parijs is afgesproken. Maar bij stabilisatie op het huidig hoog niveau van CO2-emissies kan men de doelstellingen van Parijs wel degelijk halen. Er is geen drastische reductie van de CO2-emissies nodig tenminste niet op globaal niveau. Natuurlijk alles wat men op dit vlak bereikt is mooi mee genomen. Maar stabilisatie globaal op het huidig hoog niveau zou voldoende moeten zijn. De toekomst ziet er niet zo rampzalig uit als menigeen vreest. Er is hoop. Nu moeten we alleen nog aan het werk en zorgen dat de stabilisatie ook daadwerkelijk wordt gehaald. Zoals al eerder gezegd getuigd het niet van gebrek aan ambitie. Het zal bloed, zweet en tranen kosten om daar te komen. Tot nu toe zijn we alleen maar gefixeerd geweest om energie te sparen. Energie kost nu eenmaal geld en is opnieuw heel duur aan het worden. Laten we het geheel nu afsluiten met de conclusies en met een literatuurlijst.

Conclusies

Conclusies uit het onderzoek puntsgewijs weergegeven;

 • Uit de aanvullingen op deel 1 – De opwarming en deel 2 – De toename van het CO2 volgt nut en noodzaak om ook deel 3 – Het verband tussen CO2 en opwarming eens grondig door te nemen of het nog wel voldoet en vast stellen dat er ruimte is om een aanvulling toe te voegen. Dit is het huidige artikel deel 3a.
 • Uit de tijdreeksen voor opwarming blijkt dat deze lineair verloopt maar wel met veel ruis op het signaal. Uit de tijdreeks van het CO2-gehalte blijkt dat deze exponentieel stijgt en zo te zien met weinig ruis. De r.kwadraten van de opwarming over de tijd is op zich al vrij hoog. Een regressie van de opwarming over de tijd verondersteld een trits van mogelijke, denkbaar en ondenkbare oorzaken en een geheel van positieve en negatieve terugkoppelingen die min of meer stabiel zijn over de tijd. Ook al hebben we dit op geen enkel wijze onderzocht dit is wat we aannemen. Dit is mijn uitgangspunt waarop je modellen over de opwarming kunt beoordelen. Het is het meest simpele model denkbaar.
 • Het verband tussen CO2 en opwarming kunnen we op 2 manieren weergeven. Namelijk lineair of logaritmisch. Over de onderzochte periode, 1948-2020, vinden we geen enkel verschil. Ook blijkt het globale verband sterker te zijn dan die voor het zuidelijk halfrond. Dit komt enigszins als een verrassing. Op grond van de grafieken lag een logaritmisch verband meer voor de hand plus dat het zuidelijk halfrond een beter beeld zou geven maar dit is niet uitgekomen. De theorie schrijft een logaritmisch verband voor maar omdat ik geen enkel verschil vindt met het lineair verband neem ik beide mee in de projecties voor de opwarming aan het eind van deze eeuw.
 • Het is mogelijk dat na correctie voor ENSO (el Nino en la Nina gebeuren) er wel een duidelijk verschil is tussen de beide verbanden. Maar zo’n correctie is een tijdrovend gebeuren en is daarom achterwege gebleven. Misschien dat het er ooit nog van komt.
 • De projecties voor het eind van deze eeuw zijn geen voorspellingen maar slechts schattingen gebaseerd op bepaalde aannames. Als deze aannames niet plaatsvinden zullen de uitkomsten sterk af kunnen wijken. Klimaatwetenschappers hebben geen flauw idee wat er werkelijk gaat gebeuren in het jaar 2100 of bij een verdubbeling van het CO2-gehalte. In het jaar 2100 zijn we waarschijnlijk allemaal al dood en zullen we nooit weten wat er van onze projecties terecht is gekomen. Dat is een belangrijk bezwaar tegen de manier waarop klimaatwetenschappers bezig zijn. De projecties zijn niet toetsbaar en dat is een basisvoorwaarde voor echte wetenschap. De uitspraken dienen toetsbaar en daarmee controleerbaar te zijn. Dat zijn ze zo nauwelijks. Ook een veel gebruikt begrip als klimaatgevoeligheid bij verdubbeling van het CO2-gehalte is niet controleerbaar. Het gehalte is niet verdubbelt en dat zal misschien ook nooit gebeuren. Ook klimaatwetenschappers dienen zich veel meer bewust te zijn van deze manco in de manier waarop ze bezig zijn. Zijn ze dit wel in voldoende mate? Ze hebben net zomin als iemand anders een kristallenbol die hun verteld wat er zal gebeuren. Het is goed om dit te beseffen. Het lijkt te vaak vergeten te worden.
 • Business as Usual wil niet zeggen dat we niets gedaan hebben om de CO2-emissies terug te dringen. Dat deden we wel degelijk maar niet als doel op zich maar om zuiniger en efficiënter met energie om te gaan. Energie is nu eenmaal niet gratis. Het wordt duur betaald en is slechts een middel om nuttige arbeid te verrichten zoals het verwarmen en verlichten van onze huizen en nog veel andere nuttige dingen. Verspilling is iets wat we proberen te voorkomen door te bezuinigen erop. Denk aan spaarlampen en isolatiemaatregelen. Maar uiteindelijk doen we te weinig om globaal de omslag naar het scenario stabilisatie van de CO2-emissies op het huidig hoog niveau mogelijk te maken.
 • De resultaten van de projecties zijn in tabelvorm weergeven. De tabellen bevatten schattingen van de opwarming ten opzichte van de basisperiode 1979-2000 per scenario, verband en variant. Het is veel data die zeer grote verschillen laten zien. De verschillen komen tot stand op grond van aannames over van alles en nog wat. Het is zaak om je hier van bewust van te zijn. De aannames dien je zo veel mogelijk uit te werken. Dat scheelt hopelijk een heleboel misverstanden.
 • De volgende stap is om de schattingen over de opwarming te vergelijken met het Akkoord van Parijs. Dit akkoord werd in 2015 afgesloten. In dit akkoord werden afspraken gemaakt tussen landen  om de opwarming te beperken tot maximaal 2°C ten opzichte van het pre-industrieel niveau en het liefst onder de 1,5°C uit te komen voor alle zekerheid. Het niveau van pre-industrieel is in het akkoord niet nader vastgelegd.
 • Het IPCC heeft pre-industrieel vastgelegd als de afwijking tot het gemiddeld over de periode 1850-1900. Mijn eigen bestand met daarin alle gangbare tijdreeksen en het gemiddelde hiervan begint pas in 1880. Vandaar de keuze om pre-industrieel te definiëren als afwijking ten opzichte van 1880-1900. Hiermee kun je de schattingen met basisperiode 1979-2000 aanpassen door het verschil bij alle schattingen over de opwarming op te tellen. Het verschil tussen beide basisperioden bedraagt 0,551°C. Dit tel je er bij op en de resultaten zijn vergelijkbaar met het Akkoord van Parijs.
 • Met het scenario BasU gaat het uiteraard niet lukken. Dat viel ook niet te verwachten. Het is juist het consequent blijven volgen van dit scenario nu al 75 jaar lang dat ons in de problemen heeft gebracht.
 • Voor het scenario stabilisatie is het beeld gemengd. Voor de ABF varianten gaat het niet lukken. Je komt ook dan boven het maximum van 2°C uit. Maar voor de FA varianten kan het wel lukken. Dit geldt voor beide verbanden tussen CO2 en opwarming. Dit roept natuurlijk de vraag op welke combinatie van scenario, verband en variant het meest waarschijnlijk is.
 • Er zijn twee manieren. Een is theoretisch. Volgens de theorie is er een logaritmisch verband tussen CO2 en opwarming. Volgens deel 2 is de FA variant het meest waarschijnlijk. Ook de varianten met een trendmatige verandering lijken waarschijnlijker te zijn dan die met een vaste waarde. Het te volgen scenario is een keuze. Deze is te maken door overheden en grote bedrijven. Gewone mensen kunnen weinig doen. Hun individuele bijdrage is te gering. Hier is een collectieve inspanning voor nodig. De mensheid als geheel dient op te treden. Alle landen dienen hun bijdrage te leveren. Als China niets doet maakt de bijdrage van een klein land als Nederland niet veel uit. Het gaat namelijk om de globale CO2-emissies.
 • Er is weinig reden tot optimisme over het te volgen scenario. Al 75 jaar lang, sinds het einde van WO II is de mensheid steeds weer terug gevallen naar het oude vertrouwde scenario van BasU. Er is weinig reden om aan te nemen da het deze keer eens anders gaat. Gevestigde belangen laten nu eenmaal weinig ruimte voor een alternatieve koers die nu eenmaal niet in hun belang is. Dit is dan ook de reden dat ik geen aandacht besteed aan scenario’s met globale aanzienlijke reducties van CO2-emissies. Dit gaat gewoon niet gebeuren. Zonde van de tijd en moeite dit verder uit te werken. Beperk je tot dat gene wat het hoogst mogelijk is en dat is stabilisatie op het huidige hoog niveau van CO2-emissies.
 • De tweede manier om de combinaties te beoordelen is om te kijken wat er gebeurt als je de opwarming over de tijd vooruit projecteert. Je gaat er dan uit van het scenario BasU gevolgd gaat worden. En dat is alles behalve onredelijk als aanname. Dit geeft een opwarming van iets boven de 2°C. Dat is evenveel als de combinatie van BasU, logaritmisch verband en FA trend variant. Dit is dus ook om deze reden het meest waarschijnlijke wat er zal gebeuren.
 • Het resultaat van de meest waarschijnlijke combinatie komt overeen met wat je kunt verwachten van een verdubbeling van het CO2-gehalte ten opzichte van het pre-industrieel niveau.
 • Wat nu moet gebeuren is het toevoegen van de betrouwbaarheidsmarges. Zonder dit is een uitkomst in feite nietszeggend. Een uitkomst van iets plus minus 100 procent is totaal zinloos. Het dient een stuk kleiner te zijn. Maar hoe bepaal je de marges rondom de midden waardes? Dat is iets voor een volgende keer.
 • Kort samengevat; Als de mensheid kiest voor het scenario stabilisatie op het huidig hoog niveau en als het logaritmisch verband tussen CO2 en opwarming het meest waarschijnlijk is en de FA variant  theoretisch beter is dan de ABF, is het misschien mogelijk om de opwarming van de Aarde onder de in het Akkoord van Parijs afgesproken maximum van 2°C te krijgen. Mocht blijken dat de variant met trendmatige verandering beter is dan die met een vaste waarde dan kan men zelfs onder de 1,5°C komen die door klimaatwetenschappers als veiliger waarde wordt gezien. Dit is alles behalve een geringe opgave die zou getuigen van een gebrek aan ambitie. Het betekent dat zolang economische groei als vanzelfsprekend wordt beschouwd de onvermijdelijke groei van de vraag naar energie volledig gevoed dient te worden uit duurzame bronnen van energie. Het is mogelijk. Of het ook gebeurt weet ik niet. Tegen het eind van de eeuw ben ik al lang dood en zal nooit weten wat er zal gebeuren. Ik heb er zelf nauwelijks invloed op. Ik kan slechts mijn eigen keuzes maken en hopen dat overheden en grote bedrijven in actie komen. Alleen zij kunnen het verschil maken. Een beter klimaat begint niet bij mij zelf en zal ook niet met mij eindigen. Uiteindelijk zullen we niet meer zijn dan passanten op de eindeloos stroom van de tijd en het leven. Hier mee wil ik dit deel uit de serie afsluiten.

Voor zover de conclusies uit deel 3.

Literatuurlijst

Overzicht serie artikelen over antropogeen CO2

Overzicht nieuwe serie artikelen

Deel 1 – De opwarming van de Aarde

Deel 1a – Aanvulling voor de opwarming van de Aarde

Deel 2 – De toename van CO2

Deel 2a – Aanvulling op de toename van CO2

Deel 3 – Het verband tussen CO2 en opwarming

Wikipedia – Akkoord van Parijs – NL en Eng

Wikipedia – Scenarioplanning

Wikipedia – Scenario-studie

Wikipedia – Business as Usual

Wikipedia – Business continuity planning

Climate reananlyzer.org

La Nina en el Nino datasite

Wereldbank data CO2-emissies

Geplaatst in artikel, opwarming, temperatuur anomalie, wetenschap | Tags: , , , , , | 2 reacties

Rubriek energie transitie – oktober 2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat de economie weer druk bezig is om uit het dal te kruipen en terug te keren naar het scenario Business as Usual. Dit is een vertrouwd scenario. De mensheid volgt het al ruim 75 jaar en met veel succes. We zijn er niet armer door geworden al zullen populisten blijven herhalen dat het wel zo is maar; De rijken worden rijker en de armen ook. De rijken blijven alleen veel rijker. Dat waren ze ook voor de tijd al. De rijken zijn er nu eenmaal. De rijken armer maken zal de armen niet veel rijker maken. Maar deze rubriek gaat niet over rijk en arm. Het gaat over de energie transitie van fossiel naar duurzaam. Daar is opnieuw een Klimaattop voor georganiseerd. Deze keer in Glasgow. Het wil niet zo vlotten. Het dreigt niet voor de eerste keer op een miskleun uit te draaien. Dat is jammer want zo overbodig. Maar de wereld snakt nu eenmaal naar de terug keer naar normaal en daar passen geen wilde plannen in zoals daadwerkelijke reductie van de CO2-emissies. Jammer maar het is niet anders.

Voor vandaag opnieuw een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

De Klimaattop van Glasgow

CO2-uitstoot omhoog: ‘Iemand moet bij klimaattop met de vuist op tafel slaan’

Chinese president komt niet naar klimaat-top in Glasgow

China belooft geen kolencentrales meer te bouwen in het buitenland

Britse koningin moppert over gebrek aan reactie wereldleiders op klimaattop

Wereldwijde recorduitstoot van CO2 dreigt door energiecrisis

Landen dienen (veel) te zwakke klimaatdoelen in voor klimaattop Glasgow

IEA waarschuwt dat wereld meer moet investeren in duurzame energie

Europa aan zet

EU-ideeën tegen energiecrisis: sluit mensen niet af van gas

Grote zorgen in Europa over alsmaar stijgende energieprijzen

Gasprijzen stijgen tot 50 procent: wat te doen met je contract?

EU-top over hoge energieprijzen, zoals in Italië: ‘Ik houd m’n hart vast’

Europa vraagt ook Nederland om een ambitieuzer klimaatdoel

Europa op weg naar universele oplader

De bijdrage van afzonderlijke landen

Gastekort dreigt als niemand de regie neemt

Pools Grondwettelijk Hof schuift Europees Hof voor Justitie aan de kant: welke gevolgen heeft dit?

Slovenië bindt niet in, integendeel – Europarlementariër D66 opnieuw mikpunt

Macron vindt dat Europa meer aandacht moet besteden aan Defensie en tekent pact met Griekenland

Poetin over gascrisis: Europa is aan zet

Een op de drie Belgen wil een dictator

Nederland

Sinds WO II was geen kabinet zo lang demissionair als Rutte III

Kritiek OESO op Nederlandse energiebelasting voor industrie

Advies: nieuw kabinet moet klimaatmaatregelen ‘verdubbelen’

Huizen, auto’s, industrie: ‘Forse extra inspanning nodig voor Nederlands klimaatbeleid’

Kabinet eens over compensatie van 400 euro per huishouden voor gestegen gasprijs

Steden willen houtkachels aan banden, maar de vraag is: hoe?

Miljarden aan subsidies voor duurzame energie ongebruikt: ‘Neem meer risico’

Bedrijven in de klem

Duurdere producten door hogere energieprijzen: ‘het is serieus’

Zonnecentrale voor eerste staalfabriek op zonne-energie geopend in VS

Tot wel helft minder productie zinkfabrikant Nyrstar door hoge stroomprijs

Aldel legt productie 6 maanden grotendeels stil om hoge gasprijs

Netbeheerder heeft geen stroom, nieuwbouw school op de tocht

De wetenschap

Baanbrekende klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh (59) overleden

We krijgen in Nederland een Zuid-Frans klimaat

Vrouwen hebben het sneller koud dan mannen: ‘Ik vind 24 graden nog fris’

Mannen veroorzaken meer CO2-uitstoot dan vrouwen

Strenge winter die gasprijs nog verder zou laten stijgen is onwaarschijnlijk

Deze landen hebben historisch gezien de meeste klimaatschade veroorzaakt

Nobelprijs natuurkunde voor klimaatmodellen en verborgen patronen

Luchtfoto’s laten zien dat Nederlanders 2 miljoen daken kunnen vergroenen

Activisten

Haagse politie houdt opnieuw journalisten aan, verijdelt klimaatprotest

Klimaatactiviste Anuna De Wever kondigt nieuwe spijbelacties aan in oktober

Tienduizenden betogers stappen mee in klimaatmars Brussel: “Politici staan als ramptoeristen te kijken”

IN BEELD: Kleurrijke klimaatmars trekt door Brussel

Huishoudens zijn de klos

Nederlanders op drie na rijksten van de wereld

‘Isolatie huizen gaat te traag en is voor velen onbetaalbaar’

Energiemarkt slaat op hol, huishoudens dreigen in de knel te raken

Energiebelasting omlaag met tientjes, maar gasprijzen omhoog met honderdjes

Ruim half miljoen huishoudens leven in ‘energiearmoede’

Dat van die groeiende kloof tussen arm en rijk? Dat blijkt onzin

Naar maar waar: we denken dat arme mensen minder pijn hebben

Filosoof: “Complotdenkers ontkennen bewust de werkelijkheid en zijn vooral gericht op zichzelf”

Voor zover de rubriek energie transitie. Een transitie gaat nu eenmaal moeizaam. Maar je hoeft niet alles in 1 keer te veranderen. Een geleidelijk overgang is ook mogelijk. Het is niet altijd zwart of wit. Soms is het 50 tinten grijs en soms is het miljoenen kleurnuances. De werkelijkheid is zo veel complexer. Simpele schema’s vaak gekoppeld aan een statisch wereldbeeld helpen ons niet veel verder.

PS. Sinds kort heb ik zelf zonnepanelen en deze werken veel beter dan gedacht. Zelfs in de winter kan ik nog een restant terug leveren aan mijn energieleverancier. Zomers heb ik enorme overschotten en op jaarbasis produceer ik veel meer dan ik nodig heb. Het duurt even om de energie nota door te nemen en dit te achterhalen maar het lijkt perfect te werken.

Geplaatst in energie transitie, Rubriek | Tags: , , , , , | 8 reacties

Rubriek mobiliteit – oktober 2021

Het is weer tijd voor de rubriek mobiliteit. Deze keer extra aandacht aan de terugkeer van de files en de alsmaar stijgende prijzen voor benzine. Dit laatste komt voort uit de snel stijgende prijzen van energie wereldwijd. En die komen weer voort uit het feit dat het ene land na het andere de beperkingen van de lock down opheft en terug keert naar Business as Usual. Daardoor trekt de economie weer aan maar zijn er de nodige bottle necks die dienen te worden opgeheven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan maar dat is een kwestie van logistiek en daar horen we in Nederland goed in te zijn.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Algemeen

Bidens biljoen voor infrastructuur loopt alwéér vertraging op: ‘Plan is gegijzeld’

Rijstroken op Haringvlietbrug verbreed na klachten inhalende bestuurders

Mensen krijg je met deelmobiliteit niet uit de eigen auto, maar wel uit het ov

Gesloten tankstations zorgen voor hamsterende Britten

Brexit gaat top: Benzine op de bon, vlees schaars, Kerstchaos in aantocht

Britse leger gaat vanaf maandag helpen bij bevoorraden van tankstations

Slechts 127 vrachtwagenchauffeurs willen naar Engeland (er zijn er 90.000 nodig)

Pijnlijk tekort aan truckchauffeurs: Brexit en corona zijn maar het topje van de ijsberg

Aantal bioscoopbezoekers na invoering coronapas fors teruggelopen

Grote meerderheid Nederlanders: Afghaanse vluchtelingen welkom

Nederlanders kopen online ruim een miljoen artikelen per dag

Weer toeristen in Venetië, inwoners zijn boos

Toerisme is groei van meer dan tien jaar kwijt: ‘Kolossale klap’

Automobiliteit

Nederlandse benzineprijs loopt verder op

De wegen stromen weer vol. En het wordt nog veel drukker

Op veel plekken nu drukker in de spits dan voor corona: bekijk hier waar

Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Tesla levert opnieuw recordaantal auto’s ondanks wereldwijd chiptekort

De elektrische tractoren, graafmachines en shovels komen eraan

Diesel wordt schoner, maar is definitief uit de gratie

Luchtvaart

KLM heeft voor 1,7 miljard euro aan NOW-steun aangevraagd

Luchtvaartindustrie schat totaal coronaverlies op 201 miljard dollar

Proef met steiler landen vliegtuigen op Twente Airport tegen geluidsoverlast

Dit zijn de 20 beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld

TUI haalt Nederlanders alsnog op van La Palma na vulkaanuitbarsting

Vakantie wordt duur als je niet gevaccineerd bent

Openbaar vervoer

Op afstand bestuurbare trein gaat rijden op Betuweroute

Binnenlandse treinen vorige maand nog amper te laat: op één na hoogste stiptheidscijfer sinds 2015

Meer mensen nemen opnieuw het openbaar vervoer: “Hoogste aantal reizigers sinds het begin van corona”

Coronastickers worden na anderhalf jaar van de stations verwijderd

11.600 boetes voor niet dragen mondkapje, veel discussie over handhaving

Mondkapjesplicht wordt goed nageleefd in de trein, maar soms nog vergeten

Je betaalt weer btw over mondkapjes, ondanks verplichting in ov

Scheepsvaart

Vissersboot met 700 migranten arriveert bij Lampedusa

Nederlandse zeiler al weken vermist op Atlantische Oceaan

Rederij mag naakte kapitein die zich door matrozen liet masseren niet ontslaan

Twee elektrische schepen voor Nederlandse oliereus Vitol

Tevredenheid over eerste tochten elektrisch binnenvaartschip: ‘Geen kinderziektes’

Scheepvaart verdient het meeste geld sinds 2008

Containerreus Maersk trekt 1,4 miljard uit voor schone schepen op biomethanol

Tweewielers

Tip van een ex-fietsendief: met dit trucje wordt je fiets minder snel gestolen

Met een elektrische step met zadel mag je niet zomaar de weg op: nummerplaat en helm zijn vereist

Voor zover de rubriek mobiliteit. Er is een beweging terug naar de normaliteit zoals die bestond voor corona en er is een trend naar elektrisch rijden en varen. De mogelijkheden zijn aanwezig wat let mensen om het te willen proberen en te zien wat er zoal mogelijk is.

Geplaatst in corona, mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , | 1 reactie

Rubriek Temperatuur anomalie – september 2021

Het is weer tijd om de rubriek temperatuur anomalie bij te werken. Er lijkt een voorzichtig herstel te zijn van de temperatuur anomalie maar er is een vrij grote kans dat La Nina condities weer terug keren. In dat geval kan het nog wel een heel jaar duren voor dat dit herstel op treedt. Het is niet erg als herstel uitblijft. De opwarming van de Aarde wordt als heel schadelijk beschouwd. Uitstel is alleen maar welkom. Misschien dat er van uitstel ook afstel komt. Als er maar genoeg maatregelen worden genomen om de wereldwijde emissies omlaag te krijgen kan de opwarming beperkt blijven tot niet veel meer dan wat het nu is. De opwarming sinds het begin van de industriële revolutie bedraagt al zeker 1 graad Celsius. Dat is best wel veel met vervelende gevolgen. Met onder ander meer kans op extreem weer. We hebben er ook in Nederland flink last van gehad. Denk aan de overstromingen in Limburg. Het klimaat veranderd en dat is niet alleen maar gunstig nieuws. Het is toch eerder ongunstig. Maar op het moment hebben tijd nodig om alle genomen besluiten, akkoorden, verdragen enz om te zetten in resultaten. La Nina kan ons een paar maanden tot misschien wel een jaar uitstel van executie geven. En van uitstel kan zoals gezegd afstel komen. Laat ons eens een keer optimistisch zijn.

Laat ons de resultaten voor de maand september weergeven. Laten we beginnen met de overzichten met de statistieken voor de maand september globaal en voor de regio’s;

De resultaten zijn een beetje een mix van herstel en eerder een verdere afkoeling. Globaal is er een begin van herstel, Dat geldt ook voor het zuidelijk halfrond en zuidpoolgebied, ook al is het laatste nog altijd flink kouder dan voor de tijd van het jaar gebruikelijk. Maar het zuidpoolgebied is heel grillig met veel uitschieters zoals ook nu weer blijkt. De Tropen zijn weer aan het afkoelen. Het is vooral de gebied van de Grote Oceaan die aan het afkoelen is. Dat is deel van het La Nina gebeuren. Onderstaand plaatje maakt het duidelijk;

SST anomaly staat voor temperatuur afwijkingen van de gemiddelde temperatuur van het zee oppervlakte.

Hier is duidelijk de wig van kouder dan gemiddeld zeewater te zien van de kust van Zuid Amerika ver de oceaan op. Ook is te zien dat dit ten zuiden van de evenaar plaats vindt. Wat ook opvalt zijn de warmer dan gemiddelde gebieden vlak er onder en er boven.

Laat ons verder gaan met de grafieken voor de maand september. De tijdreeks en statistieken voor de globale waarden;

Er is een begin van herstel te zien voor de globale waarden van september maar het houdt nog niet echt over. Het is nog altijd ver onder het gemiddelde. En als La Nina zich door weet te zetten is er eerder een verdere afkoeling te verwachten. Maar zoals gezegd, als opwarming van de Aarde schadelijk is dan is uitstel van de opwarming alleen maar welkom. Van uitstel kan temslotte ook afstel komen.

Laat ons eens kijken naar de gemiddelde waarden van de temperatuur anomalie van de tijdreeksen globaal en voor de regio’s;

De extreem grote afwijkingen voor de beide poolgebieden zijn iets minder groot. Ze bewegen zich meer naar de gemiddelde waarden voor de rest van de Aarde. Maar poolgebieden kenmerken zich door flinke uitschieters in alle richtingen. Het kan zo weer terug keren naar grote afwijkingen. Het is er een en al afwisseling maar meestal is het er erg koud. Een wereld alleen geschikt voor Mad Dogs and Englishmen. Ik blijf liever thuis.

Dit was het weer voor de rubriek temperatuur anomalie.

Geplaatst in Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , , | 3 reacties

Rubriek duurzaamheid – september 2021

Tijd om ons weer eens met de wolven bezig te houden. Deze undocumented immigrant is nu al een tijdje bezig om zich in de Lage landen aan Zee te vestigen. het nieuwe is er wel een beetje af en er klinkt hier en daar voorzichtig wat kritiek. Wat is nu de toegevoegde waarde van deze nieuwkomers? Kun je ze eten? Wat vinden de schapen ervan en hoe zit het Roodkapje en Grootmoeder? Veel vragen maar zijn er ook antwoorden? Laat ons kijken wat de media hier over te melden hebben.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Eerste paal geslagen voor wolvenhek Friesland, project blijft omstreden

Provincie Friesland wil 200 ‘gevaarlijke’ damherten afschieten

Wolf doodt schapen in Fries dorp: ‘Een hek is niet te doen’

Betere afspraken tussen mens en wolf hadden veel leed kunnen voorkomen maar de wolf kwam niet opdagen tijdens de inspraakavonden. Dan maar niet dan moet je niet gaan klagen over de voorgenomen afschot. Rotbeest!

Grote meerderheid herten en zwijnen op de Veluwe moet worden afgeschoten

Wolf slaat opnieuw toe in park Hoge Veluwe en bijt moeflon dood

Wolf doodt wilde schapen op de Hoge Veluwe

Hoge Veluwe deelt beelden van rondstruinende wolf

Wolf bedreigt moeflon op Hoge Veluwe, kwestie van smaak of dat erg is

Ook hier niets dan ellende. Waarom kan de wolf zich niet inpassen in ons nationaal wolven inburgering beleidsplan.

Werken raven en wolven samen? ‘Wijzen met vleugel naar prooi’

Nederlanders iets minder positief over terugkeer wolf

Hoe moet het nu verder na al die wolvenaanvallen? Natuur en Bos: “Wolfproof-omheiningen blijven de sleutel”

Na de recente wolvenaanvallen: Hoe bezorgd moeten we zijn? En wat als je een wolf tegenkomt?

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos krijgt doodsbedreigingen na communicatie over de wolf

“Grote boze wolven”-fakkeltocht in Limburg lokt 3.000 wandelaars, “prachtig dier, maar hoort hier niet thuis”

Burgemeester Kinrooi: “Iedereen wilde mens en wolf meteen laten samenleven, maar de situatie is problematisch”

Nee, de integratie van de wolf gaat veel moeizamer dan gedacht. Het is nu eenmaal geen vegetariër maar een vleeseter. Het haalt zijn maaltje niet op in de supermarkt of bestelt het bij een bezorger. het jaagt en doodt en vraagt nergens naar. Als het zo door gaat zal het nog eens slecht aflopen met het beest.

Geplaatst in duurzaamheid, Rubriek | Tags: , , , | 2 reacties

Rubriek Energie Transitie – september 2021

Het is weer eens tijd voor een update voor de rubriek energie transitie. Dat wil zeggen de overstap van fossiel energie naar duurzame bronnen van energie. Er moet een hoop gebeuren. het tempo waarop we nu bezig zijn om de overgang te maken is te langzaam. het is niet dat we niets zouden doen. In de 70ger jaren toen we de eerste en vervolgens de tweede oliecrisis hadden en energie opeens een stuk duurder werd begonnen we al met tal maatregelen zoals isolatie van woningen. Vervolgens gingen we over op spaarlampen. Dat was in de tijd dat PC’s en spreadsheets ook voor thuisgebruik betaalbaar werden en we voor ons zelf konden uitrekenen dat je inderdaad door gloeilampen te vervangen door spaarlampen geld kunt overhouden. Dit is zeker voor Hollanders een sterk argument om iets te doen of te laten. Sinds een jaar heb ik zonnepanelen en kan ik uitrekenen dat ik ieder maand, zelfs in de winter, meer stroom produceer dan ik op kan. Het restant kan ik terug leveren aan de leverancier en daarmee ben ik dus op mijn oude dag stroom producent geworden. Ik wordt zo slapend rijk. De panelen doen het werk en de slimme meter houdt het keurig bij. We kunnen wel degelijk ook zelf het een en ander doen aan de overgang. Maar zonder ondersteuning van overheden en bedrijven komen we uiteindelijk niet zo heel erg ver. Daar moet echt meer gebeuren. Maar men heeft het te druk met andere beslist ook heel belangrijke dingen.

Laat ons eens kijken hoe de rapporten van het IPCC uiteindelijk doorwerken. nar gedrag:

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Internationaal – De VN

Het IPCC

Uitleg van het KNMI

Het rapport AR6 – WG 1 – The physical science basis

Internationaal – reacties

14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’

200 medische vakbladen pleiten voor stevige aanpak klimaatverandering

Klimaatrapport: wereld onomkeerbaar veranderd, maar actie is nog mogelijk

UNICEF waarschuwt dat miljard kinderen extreem risico lopen door klimaatcrisis

Omstreden Chinees klimaatbeleid blijft hetzelfde ondanks alarmerend rapport

Extreme regenval China komt ‘eens in de duizend jaar’ voor

India wil goede klimaatleerling zijn, maar waarschuwt het Westen

Haalbaarheid klimaatdoel erg onzeker: aarde kan nog 5 graden warmer worden

Goed nieuws: als we Parijse klimaatdoelen halen, blijft zeespiegelstijging beperkt

De resultaten

Broeikasramp minder waarschijnlijk, maar Parijsdoelen nog lang niet in zicht

Slechts één land is op weg om de klimaatdoelen te halen

Oxfam: rijke landen schieten ernstig tekort qua klimaatfinanciering

VN-secretaris-generaal Guterres: “Op catastrofale weg naar 2,7 graden klimaatopwarming”

“Code rood” voor wereldwijde klimaatplannen: “Zitten aan 1% minder uitstoot tegen 2030 in plaats van 45%”

Wereldwijd zou 6 biljoen nodig zijn om klimaatdoel te halen

De rol van Europa

China: Europese CO2-belasting juist slecht voor het klimaat

Ursula von der Leyen: ‘Niks doen tegen klimaatverandering wordt steeds duurder’

Polen krijgt dwangsom van 500.000 euro per dag dat kolenmijn openblijft

Europese Groenen willen zonnepanelen verplicht maken

Benzine wordt niet per se duurder door klimaatvoorstel van Timmermans

Maar de realiteit

Beslissing over winter- en zomertijd uitgesteld: “Er komt geen afschaffing de komende jaren”, aldus Europese Commissie

Gevolgen voor Nederland – reacties

Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland

Rutte: klimaatrapport zeer zorgelijk

Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk

Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland

Zeespiegel stijgt, bodem zakt; moeten we nog wel bouwen in het Groene Hart?

Vijf gevolgen van zeespiegelstijging waar je niet snel aan denkt

‘Nederland moet zich schamen’ 25 jaar na eerste klimaatonderzoek

Nederland aan zet voor hoger klimaatdoel, liefst vóór klimaattop Glasgow

CO2-uitstoot 25 procent omlaag: doel Urgenda gehaald

Wat we zelf kunnen doen

‘Wat ik doe tegen klimaatverandering is druppel op gloeiende plaat’

Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen (en heeft het zin?)

Een beter milieu begint bij jezelf, maar is dat wel zo?

Na het klimaatrapport: hoe kan je zelf meehelpen om de klimaatverandering tegen te gaan?

Zonnepanelen op je dak? Zo verbruik je zo veel mogelijk je eigen stroom

Burgers willen graag zonnepanelen, maar subsidiepot is leeg

‘Isolatie huizen gaat te traag en is voor velen onbetaalbaar’

VR-bril toont klimaatimpact van je boodschappen: maak je zo andere keuzes?

Wat we niet moeten doen

Probleem van complotdenkers: ze vertrouwen te veel op hun intuïtie

Wappies en gelovigen zijn een gevaar voor ons allemaal

Het valt allemaal niet mee maar het is ook nog niet het einde van de wereld. Maar er moet meer gebeuren en op een hoer tempo. Het is nog steeds te weinig en te laat. Waar ligt het toch aan dat we niet dat gene doen wat goed voor ons is?

Geplaatst in energie transitie, europa, Rubriek, urgenda, zeespiegel | Tags: , , , | 3 reacties

Deel 2a – Aanvulling toename CO2

Deel 2a – Aanvulling toename CO2

Inleiding

In deze aanvulling op deel 2 – toename CO2 – wil ik me bezighouden met 2 dingen. Eén is het optreden van seizoen patronen in de stijging van het CO2-gehalte. Dit is van belang omdat ik er naar streef om een model op te stellen die de opwarming van de Aarde probeert te verklaren via een model dat de opwarming opsplits in de breedtegraden en de seizoenen. Het is dus zaak om dit goed weer te geven. Dit gebeurt via het analyseren van een grafiek.

Uit deze grafiek volgt een ander interessant feit en dat is dat het CO2-gehalte al een aantal jaren op rij niet langer meer exponentieel stijgt maar slechts lineair. Waarom is dit zo? En wat zijn de gevolgen hiervan? Het is de moeite waard om verder te onderzoeken. Het kan grote gevolgen hebben voor de voorspellingen van het CO2-gehalte aan het einde van deze eeuw. En dit is niet onbelangrijk voor de voorspellingen over de mate waarop de Aarde zal opwarmen. We zullen zowel de gangbare ABF variant als wel de alternatieve FA variant uitproberen en van beide zullen we kijken naar de variant met vaste waarde en die met een trendmatige verandering. We zullen bekijken in hoeverre dit iets uitmaakt. We zullen proberen een uitspraak te doen welke van de vier varianten als beste uit de bus komt. Het geheel wordt afgesloten met conclusies en een literatuurlijst.

Het plaatje

Laat ik eerst het plaatje weer geven waar het om draait. Dan heeft u een idee van wat ik probeer uit te leggen. Het plaatje komt van de website van NOAA, het National Oceanic and atmospheric Adminstration uit de VS. De rode en blauwe lijnen heb ik zelf toegevoegd om mijn tweede punt te demonstreren;

Figuur 1 – CO2-gehalte met seizoen patroon

Het figuur geeft per dag het CO2-gehalte aan voor een aantal meetstations. Barrow bevindt zich in Alaska en Mauna Loa in Hawaii. Beide stations liggen op het noordelijk halfrond. American Samoa en Southpole (Zuidpool) liggen op het zuidelijk halfrond. Het CO2-gehalte blijft stijgen. Dit gebeurt zo’n beetje overal in het zelfde tempo. Maar op het noordelijk halfrond is een duidelijk seizoen patroon te zien dat op het zuidelijk halfrond nagenoeg ontbreekt. Het seizoen patroon laat lagere waarden zien voor de zomer en hogere voor de winter. Dit hangt samen met de fotosynthese. Dit is in de zomer veel actiever dan in de winter. In de zomer is er meer zon en warmte en dat is wat planten nodig hebben tenslotte. De bandbreedte van het seizoen patroon is voor Barrow, Alaska heel breed. Namelijk maar liefst ruim 20 ppmv. Voor Mauna Loa, Hawaii is het een stuk smaller namelijk zo’n 8 ppmv. Voor Amerikaans Samoa is het nog maar zo’n 2 ppmv en voor de Zuidpool zelfs nog minder dan dit. Voor zover het seizoen patroon in de stijging van het CO2-gehalte.

Het bestaan van een (sterk) seizoen patroon is relevant voor mijn poging om de opwarming van de Aarde te willen verklaren met behulp van een model dat opgesplitst is in breedtegraden en seizoenen. Dit zal ik in het geheel van mechanismen die tot opwarming kunnen leiden zoals de stijging van het CO2-gehalte mee nemen. Hoe dit te doen komt aan de order in Deel 9 – Opwarming van de Aarde verklaard met een model per breedtegraad en seizoen. Maar daar is nog niet eens een begin mee gemaakt. Er zijn eerst nog een set aanvullingen nodig. De aanvulling van deel 1a is er al. Hierna volgt deel 3a – Aanvulling op het verband tussen de toename van CO2 en de opwarming van de Aarde. Dit is het volgende in de aanvullingen in de nieuwe serie. Het is de bedoeling om er een boek van te maken. Maar zover is het nog niet. Verder met het plaatje.

Er is meer te zien in het plaatje dan het optreden van een seizoen patroon. Hier over gaat de volgende paragraaf.

Wat is er meer te zien

Er is echter meer te zien aan dit plaatje dan alleen het bestaan van het seizoen patroon. Wat verder nog opvalt is dat het CO2-gehalte niet langer exponentieel stijgt maar “slechts” lineair. Het stijgt wel is waar nog steeds maar op een langzamer tempo dan de afgelopen decennia. En dit doet het al zeker vanaf 2012 en dat is van ver voor de corona pandemie. Waar ligt dit aan? Het ligt er aan dat het brandstofverbruik door een reeks van oorzaken niet meer gestegen is maar is gestabiliseerd. Hierdoor is ook de CO2-emissie gestabiliseerd. Dit zal leidt tot een verminderde want slechts lineaire stijging van het CO2-gehalte. De oorzaken van verminderd brandstofverbruik is enerzijds de lock down maatregelen die nu al zo’n anderhalf jaar duren en die transport, personen vervoer, de horeca en de toeristen en evenementen branche maar ook de industrie hard hebben geraakt. Vorig jaar viel het brandstofverbruik dan ook een stuk lager uit. Dit effect zal vermoedelijk slechts tijdelijk zijn. Er zal uiteindelijk herstel van de economie optreden. Dat is na iedere van de vele crises nog gebeurd. Dit zal ook nu het geval wel zijn. Maar anderzijds neemt men wereldwijd steeds meer concrete maatregelen om de CO2-emissies terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige windmolenparken op zee, de vele zonnepanelen en tal van maatregelen om het nu eenmaal niet gratis energieverbruik terug te dringen. Het effect van dit geheel aan maatregelen is niet tijdelijk maar blijvend. De kans bestaat dus dat het deze keer anders zal gaan en het wel lukt om het energieverbruik en dus ook de CO2-emissies langdurig te bevriezen op het huidige hoge niveau. Als dit lukt gaat de wereld uiteindelijk op een vlot tempo over van het scenario business as usual(BasU) naar het scenario stabilisatie op het huidig hoog niveau(stabilisatie). Dit heeft gevolgen voor de projecties van het CO2-gehalte aan het eind van deze eeuw. Dat zal een stuk lager uitvallen dan in het oude scenario BasU. Hoeveel lager? Dat is voor de volgende paragraaf.

Hoeveel lager valt het CO2-gehalte uit

De vraag hoeveel lager het CO2-gehalte zal uit vallen aan het einde van de eeuw bij het scenario stabilisatie hangt af van welke van de vier varianten voor CO2-uitval we kiezen. In deel 2 zagen we dat alle 4 varianten over de onderzochte periode (1958-2014) evengoed voldoen. We kunnen op grond van dat onderzoek geen keuze maken welke variant beter is. We zullen dan ook alle 4 varianten dienen mee te nemen in ons onderzoek voor beide mogelijke scenario’s namelijk BasU en stabilisatie. Het eerste scenario is al sinds 1958 geldig. Het tweede stabilisatie leek mogelijk bij een hele reeks van crises die zich voordeden maar iedere keer herstelde de economie en koos de wereld voor het eerste scenario. Zou het deze keer anders gaan? Geen idee. Het is mogelijk. Daarom dienen we de vier varianten voor beide scenario’s te onderzoeken en kijken wat hier uitkomt. We beginnen met BasU.

Business as Usual

Bij dit scenario gaan we er van uit dat de terugval in verbruik van fossiel brandstof en dus de CO2-emissies tijdelijk zal zijn. De economie zal zich herstellen en de vraag naar energie zal weer toenemen en daarmee de CO2-emissies. Dit is tenslotte altijd nog gebeurd na een van de vele economische en andere crises die de wereld heeft doorstaan. We zullen een projectie uitvoeren hoe hoog het CO2-gehalte zou kunnen zijn aan het eind van deze eeuw. Dit is geen voorspelling want ik weet niet welk scenario zal uitkomen en weet op voorhand ook niet welke variant juist is. Ook heb ik geen enkele methode omdat te achterhalen. In het jaar 2100 ben ik al lang dood en begraven. Dat geldt ongeveer voor alle wetenschappers en onderzoekers. Dit zijn dingen om bij stil te staan. Het zijn alleen maar projecties gebaseerd op aannames. Dit ziet er grafisch als volgt uit;

Figuur 2 – Business as Usual

Het CO2-gehalte zal in alle vier varianten stijgen. Maar niet in de zelfde mate. De variant airbornfraction(ABF) met vaste gemiddelde waarde stijgt veel sneller dan de overige varianten. Bij de variant fractie antropogeen CO2(FA) trendmatig is de stijging het geringst. De beide andere varianten liggen in het midden en ontlopen elkaar nauwelijks. Ze vallen bijna volledig samen. De verschillen zijn best wel groot tussen de projecties.

Dit resultaat is eigenlijk best wel verrassend want voor de onderzochte periode vonden we in deel 2 geen enkel verschil voor de vier varianten. Dit roept natuurlijk de vraag op welke variant de juiste is. De mainstream wetenschap gaat er blijkbaar van uit dat de variant ABF vast de juiste is. Klopt dit ook? Voor we met deze vraag aan de slag gaan is het goed om eerst het tweede scenario stabilisatie van de het verbruik van fossiel brandstof op het huidige hoge niveau te bekijken en te zien wat daar uitkomt.

Stabilisatie op hoog niveau

In dit scenario gaan we er van uit dat de wereld wel lukt om het verbruik van fossiele brandstof te stabiliseren en dat het de groei van de vraag naar energie weet op te vangen door het gebruik van duurzame bronnen van energie zoals zonne-energie, en windenergie. Het is mogelijk en dient op grond van talloze verdragen, afspraken, plannen en wetgeving toch echt een keer gebeuren. Men kan pas beginnen met reduceren van CO2-emissies als men de groei ervan tot staan weet te brengen. Het is hoogst ambitieus en verre van zeker of dit gaat lukken maar je kunt er wel degelijk een scenario over schrijven en kijken wat er met het CO2-gehalte aan het eind van de eeuw gebeurt als het werkelijk zou plaats vinden. Het resultaat ziet er als volgt uit;

Figuur 3 – Stabilisatie op huidig hoog niveau

Het CO2-gehalte valt in alle vier varianten een stuk lager uit in dit scenario dan bij BasU. Maar ook hier zijn er grote verschillen tussen de varianten. De ABF varianten scoren veel hoger dan de FA. De varianten met trendmatige verandering scoren lager dan de varianten met vaste waarde. De FA met trendmatige stijging vertoont als enige van de varianten een piekwaarde, ergens ca. 2065, en valt dan terug. Ook hier dus veel verschil in de voorspellingen van wat je kunt verwachten van de CO2-ontwikkeling over de rest van deze eeuw. Laat ons de resultaten weergeven in tabelvorm voor alle vier varianten voor beide scenario’s.

De mogelijke combinaties van scenario en variant

Er zijn twee scenario’s en vier varianten. Laat ons deze in tabelvorm weergeven. Dat is een stuk overzichtelijker en laat zien wat er theoretisch mogelijk is op dit gebied. Dit ziet er als volgt uit;

Tabel I – 4 varianten en 2 scenario’s

De ABF vast BasU combinatie laat de hoogste waarde zien namelijk 722 ppmv. De FA variabel stabilisatie laat de laagste waarde zien. In deze combinatie is het CO2-gehalte aan het einde van de eeuw nauwelijks hoger met 427 ppmv dan dat het nu is namelijk 412 ppmv. In de volgende tabel is dit beter te zien door alleen de meest gunstige en de minst gunstige combinatie te laten zien;

Tabel II – Meest en mist gunstige resultaat combinatie

Het verschil tussen het meest gunstige (FA trend stabilisatie) en het minst gunstige(ABF vast BasU) combinatie is heel groot. In de meest ongunstige combinatie kun je een klimaat catastrofe verwachten. In het meest gunstige geval is de ramp af te wenden. Hieruit volgt dat het van groot belang is om te achterhalen welke combinatie van scenario en variant het meest waarschijnlijk is. Je kunt niet zomaar een combinatie pakken alleen maar omdat die beter scoort. Om uit te zoeken welke combinatie het meest waarschijnlijk en dus van toepassing is gaat de volgende paragraaf.

Welk scenario en welke variant

Wat het scenario betreft is het eigenlijk eenvoudig. De keuze ligt bij ons. Dat wil zeggende bij de mensheid en dan vooral bij de verantwoordelijke mensen van de overheid en het bedrijfsleven. Het is aan hun om te bepalen of we de overgang gaan maken. Tot nu toe besloten we altijd om bij iedere crisis terug te gaan naar het BasU scenario. Waarom zou het deze keer anders zijn? Omdat er een aantal dingen veranderd zijn en dat zijn de spelregels. Tot voor kort waren er wel is waar klimaatverdragen vol met mooie woorden en goede voornemens maar ze waren niet bindend. Het waren verdragen tussen landen met slechts een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen tamelijk vrijblijvende overeenkomsten. De vrijblijvendheid is er nu wel een beetje af. Europese regelgeving, nationale wetgevingen en rechterlijke uitspraken maken het voor regeringen maar ook voor bedrijven een stuk lastiger om net te doen of er niets aan het handje is en ze gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Die tijden zijn toch wel voorbij. Men neemt nu de nodige stappen maar het tempo waarop is nogal traag. Het mag en kan allemaal wel wat vlotter. Voor zover de keuze voor de scenario’s. Het is een kwestie van kiezen en de keuze ligt bij ons.

Wat de keuze voor een variant betreft dienen we eerst de keuze te maken tussen de airbornfraction(ABF) en fractie antropogeen CO2(FA). Daarbij lijkt het er op dat de FA variant betere papieren heeft. Dit is niet omdat de voorspellingen gunstiger zijn. Daar mag je niet vanuit gaan. Je kunt niet varianten om deze reden kiezen. Je dient je keuze te onderbouwen. De keuze voor de FA komt voort uit het feit dat de ABF variant slechts uitgaat van de verhouding tussen CO2 toename en CO2-emissies. Er zit geen theorie achter. De ABF schommelt over de onderzochte periode heel sterk tussen de 0,19 en 0,84. Het is weinig stabiel. In de periode voor 1958 wordt het nog veel bonter. Het gebeurt herhaaldelijk dat de ABF ver boven de 1 is en zelfs ver onder nul en dit is natuurlijk onzinnig. Om deze redenen, de afwezigheid van een theorie en absurde waarden, valt de ABF als variant af. De FA variant voldoet wel aan een theoretisch kader. Het stelt dat de CO2 toename gelijk is aan de CO2-emissie minus de CO2 uitval. Beide processen staan los van elkaar. De CO2-emissies zijn afhankelijk van het verbruik van fossiele brandstof. De CO2 uitval is een fractie van antropogeen CO2. En dat is gelijk aan het gehalte aan CO2 minus de natuurlijke pre-industriële waarde ervan en die is vastgesteld op 275 ppmv. Natuurlijk CO2 en dus ook antropogeen CO2 wordt voortdurend uit de atmosfeer verwijderd. Er is niet of nauwelijks een verschil tussen beide vormen van CO2. Processen die CO2 verwijderen zoals regen maar ook fotosynthese kunnen het verschil niet zien en maken geen keuze wat ze wel of niet uit de atmosfeer verwijderen. Dit alles levert een theoretisch kader op van het CO2 gebeuren voor zover relevant voor de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer.

Nu blijft nog de keuze over voor een vaste waarde voor de FA variant en of een met een trendmatige toename. Over de onderzochte periode is er geen verschil tussen beide FA varianten gevonden. Beide varianten kunnen de ontwikkeling van het CO2-gehalte over de onderzochte periode heel goed reconstrueren. Maar voor de voorspellingen over de ontwikkeling van het CO2-gehalte tot het eind van deze eeuw blijken de verschillen wel heel groot te zijn. Dit geldt voor beide scenario’s. De FA variant met trendmatige stijging geeft een veel lagere voorspelling van het CO2-gehalte. Omdat CO2 ook uit de atmosfeer wordt verwijderd door de regen en men aanneemt dat als het warmer wordt er meer verdamping zal zijn en uiteindelijk meer neerslag denk ik dat de trendmatige FA variant misschien wel beter zal voldoen. Dat er meer CO2 via regen uit de atmosfeer verdwijnt leidt tot zuurdere regen. En dit levert weer nieuwe problemen op zoals verzuring van de oceanen. Men mag een toename verwachten van fotosynthese. In een warmere en vochtige wereld zullen planten beter groeien maar extreem weer met bosbranden en stormen en overstromingen zullen weer niet bevorderlijk zijn. Maar of dit voldoende is om te zeggen dat de variant met trendmatige verandering beter voldoet dan variant met vaste waarde weet ik niet. Voorlopig doen we er goed aan om beide varianten mee te nemen. Die met een vaste waarde en die met een trendmatige verandering. Maar dat is iets voor Deel 3a – Aanvulling op het verband tussen de stijging CO2 en de opwarming. We zullen beide varianten mee nemen en zien wat er uit komt.

Conclusies

Laat ik de conclusies puntsgewijs weergeven voor een duidelijk beeld:

 • De stijging van het CO2-gehalte laat een sterk seizoen patroon zien voor het noordelijk halfrond. Voor het zuidelijk halfrond is dit patroon een stuk zwakker. Dit is van belang voor mijn poging om de opwarming van de Aarde te kunnen verklaren in een model met seizoenen en breedtegraden. Deze poging zou dan deel 9 worden in de nieuwe serie.
 • Wat verder opvalt is dat het CO2-gehalte lineair stijgt en niet langer exponentieel. Dit komt omdat de CO2-emisies niet meer stijgen maar zich stabiliseren op het huidig hoog niveau. Tijdens de lock down was zelfs sprake van een spectaculaire daling van de emissies. Deze stabilisatie komt voort uit het gelijk blijven en tijdens de lock down zelfs verminderen van de vraag naar energie. Voor het opwekken van energie gebruiken we nog altijd vooral fossiel brandstof. Dat verbruik lijkt gelijk te zijn gebleven en dit al sinds in elk geval vanaf 2012.
 • Het lijkt er op dat de wereld de overgang van het ene scenario business as usual naar het volgende scenario maakt. Dit scenario is stabilisatie op het huidig hoog niveau. Of dit werkelijk gaat lukken weet ik niet. De inzinking van de vraag naar energie en dus de daaruit volgende daling van de CO2-emissies komen deels door de lock down. Zo gauw die over is volgt herstel. En dan is het afwachten of het deze keer anders gaat dan bij de vorige crises die de wereld steeds weer teisteren. Er is hoop. Dat wel. De vrijblijvendheid van de klimaatakkoorden is er nu wel af. Er liggen uitspraken van rechters richting overheid en bedrijven. Men moet nu echt wel een keer aan de slag. Veel meer dan in het verleden. Er is dus een kans dat de overgang daadwerkelijk zal plaatsvinden.
 • Als deze overgang werkelijk plaats vindt heeft dit grote gevolgen voor de voorspellingen van de ontwikkeling van het CO2-gehalte. Bij het scenario stabilisatie zal het CO2-gehalte een stuk lager zijn dan bij BasU. De vraag is hoeveel lager. Dat hangt af van welke van de vier varianten je uit wilt gaan voor de ontwikkeling van het CO2-gehalte tot het einde van deze eeuw.
 • Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik 4 varianten ontwikkeld van een op zich heel simpel model. CO2 stijgt door de emissies. Dit kan op twee manieren bepaald worden. Gangbaar is om uit te gaan van het begrip airbornfraction(ABF). Dit is de fractie van de CO2-emissie die in de atmosfeer blijft hangen en zorgt voor de toename va het CO2-gehalte. Van dit gangbare model heb ik twee varianten ontwikkeld. Een met een vaste waarde voor de ABF die gelijk is aan het gemiddelde over de onderzochte periode en een tweede variant met een trendmatige vermindering van de ABF. De andere variant, de Fractie van het antropogeen CO2(FA), gaat er vanuit dat de toename van het CO2-gehalte over een jaar gelijk is aan de CO2-emisie minus de CO2-uitval. De CO2-uitval is een fractie van het antropogeen CO2. Antropogeen CO2 is het CO2-gehalte minus de het natuurlijke gehalte namelijk van voor het begin van de industriële revolutie. Dit gehalte is 275 ppmv. Ook voor deze variant zijn twee mogelijkheden. Een met een vaste waarde voor de FA, namelijk het gemiddelde voor de onderzochte periode en een met een trendmatige toename. Alle vier varianten zijn mogelijk. Uit deel 2 volgt dat er over de onderzochte periode geen statistische voorkeur is voor een van de vier varianten. Ze voldoen allemaal even goed. Vandaar dat de 2 scenario’s voor alle 4 varianten zijn uitgevoerd.
 • Er zijn grote verschillen tussen varianten voor de voorspellingen van de ontwikkeling van het CO2-gehalte over de rest van deze eeuw. ABF vast geeft de hoogste verwachte waarden en de FA trend geeft de laagste waarden en geeft als enigste een piek weer in het CO2-gehalte. De uitkomsten voor het scenario stabilisatie liggen veel lager dan die van BasU. Welke variant voldoet beter. Dit te weten is belangrijk. De keuze dient onderbouwt en bij voorkeur te volgen uit theoretische gronden.
 • ABF is geen theorie. Het is slechts een verhouding getal dat over de onderzochte periode sterk fluctueert en in de tijd voor de onderzochte periode absurde waarden aanneemt namelijk groter dan één en kleiner dan nul. Dit maakt dat de FA variant toch beter lijkt dan de ABF variant. Ook al is de ABF dan gangbaar. Dat de FA variant veel lager scoort mag geen rol spelen in de keuze. Het moet wel onderbouwd zijn op grond van het liefst ook theoretische argumenten. Het lijkt erop dat je een voorkeur kunt uitspreken voor de trendmatige verandering boven de vaste waarde. Dit komt omdat een deel van de CO2 uit de atmosfeer wordt geregend en verdamping en regen zal toenemen bij de opwarming. Dit leidt tot verzuring van de oceanen. Ook zal er een toename zijn van fotosynthese. De omstandigheden hiervoor worden in het algemeen beter bij warm en vochtig weer. Hoewel extreem weer niet erg bevorderlijk is. Denk daar bij aan een toename van bosbranden en stormen en overstromingen.
 • De gevolgen van deel 1a en deel 2a op de relatie tussen CO2 toename en opwarming van de Aarde komen aan de order in deel 3a. Maar dat is voor volgende maand. Het is mijn voornemen om de serie artikelen om te zetten in een boek. Het schiet al mooi op maar er is nog veel te doen. Packen Wir es an.

Literatuurlijst

Overzicht nieuwe serie

Overzicht antropogeen CO2

Deel 2 – Toename CO2

Plaatje – NOAA website

CO2-emissies uit brandstof – IEA

Wikipedia – Oceaanverzuring

Geplaatst in artikel, wetenschap | Tags: , , , | 8 reacties

Rubriek mobiliteit – september 2021

Het wordt weer eens tijd voor een update voor de rubriek mobiliteit. Mobiliteit is belangrijk. Onze samenleving kan niet bestaan zonder een heel omvangrijk systeem van transport, vervoer en logistiek. Als er ook maar ergens iets niet goed verloopt heeft dit vervelende gevolgen. In deze update extra aandacht aan het tekort aan chips voor de auto industrie en dan bedoel geen paprikachips of dergelijk maar micro-elektronica. Zonder kan een auto eigenlijk niets meer. Er zit zoveel elektronica in auto’s dat het voor de hand ligt om maar meteen ook de motor ook maar op stroom te laten lopen maar zo simpel is dit niet.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Algemeen

Biden wil productie chips aanjagen met 37 miljard dollar

‘Chipgigant TSMC bouwt meerdere fabrieken in de VS’

Intel-topman: grootste hinder door chiptekort moet nog komen

Intel steekt miljarden in Europese chipfabrieken: ‘Auto is computer op wielen’

Huawei mag weer chips voor auto’s kopen in de Verenigde Staten

‘Babyboomerbruggen’ toe aan groot onderhoud, files en kosten verwacht

Biden wil betere infrastructuur in VS, Amerikanen willen dat ‘klus geklaard wordt’

Doorbraak in verdeeld Washington: akkoord over investering van 1200 miljard

Automobilisme

Planbureau: ook op langere termijn minder files door thuiswerk

Zoveel elektrische auto’s, kan ons elektriciteitsnet dat wel aan?

Alle auto’s elektrisch? Ons elektriciteitsnet staat nog voor een flinke klus

Voor iedere auto een laadpaal? Dat kan ons stroomnet helemaal niet aan

Omslagpunt voor elektrisch rijden is dichtbij, benzine is soms nu al duurder

Benzineprijs kruipt naar nieuw bescheiden record

Subsidiepotje voor tweedehands elektrische auto is rest van het jaar leeg

Volkswagen stopt met verkoop van populairste product: curryworst uit de kantine

Oud-bondskanselier is boos om Volkswagen-kantine zonder curryworst: ‘Nein!’

VDL Nedcar kan productie niet starten door chiptekort, personeel zit thuis

Toyota schroeft autoproductie verder terug door chiptekort

Britten produceerden in juli veel minder auto’s door chiptekort

Volkswagen heeft behalve aan chips ook tekort aan accu’s

Duitse autobouwers waarschuwen voor aanhoudende chiptekorten

Musk: grootste uitdaging Tesla is het tekort aan chips

Autofabrieken opnieuw stilgelegd: ‘M’n auto wordt volgende zomer pas geleverd’

Chiptekort houdt autosector nog in z’n greep, dieptepunt lijkt wel voorbij

Luchtvaart

Weer miljoenenverlies voor Schiphol, aantal reizigers blijft teruglopen

KLM-piloten aan de bagageband op Schiphol vanwege personeelstekort

Eindelijk hulp van bank voor werkloze piloot met uitzichtloze lening

Levering allerlaatste Airbus A380 met enkele maanden vervroegd

Openbaar vervoer

We werken massaal thuis, dus rijden er volgend jaar minder bussen

Hausse aan reizigers verwacht: kun je straks nog zitten in het ov?

Zeven van de tien weggelopen treinreizigers zijn terug

Aantal treinreizigers op werkdagen in 2020 fors minder door coronacrisis

NS-topvrouw: mondkapjesplicht in trein begint lastig te worden

Scheepvaart

Gebrek aan containers zorgt voor tekort aan onder meer boterhamzakjes

Eerste binnenvaartschip met verwisselbare batterij in Nederland te water gelaten

Rietdekkers schrikken van prijsexplosie: ‘Het vervoer is onbetaalbaar geworden’

Een container van Shanghai naar Rotterdam verschepen is duurder dan ooit

Containerprijs bijna vertienvoudigd: ‘Het is puinhoop op puinhoop op puinhoop’

Eerste cruiseschepen mét passagiers in aantocht voor Nederlandse havens

Tweewielers

Wielerbond KNWU verrast met kandidatuur Wouter Bos als voorzitter

De herenfiets sterft uit: ‘Lage stang is handiger en veiliger’

Alleen in Duitsland zijn meer e-bikes verkocht dan in Nederland

Deze caravan hang je achter je fiets

Tweederde scholieren gebruikt telefoon op de fiets

We pakten vorig jaar minder de fiets, maar gingen vaker voor de lol op pad

NS voert tag in om fiets sneller te stallen

Kern van deze update is dat als er ergens in de logistiek iets fout gaat dit zich als kettingreactie voortplant in de wereld. Lock down maatregelen hebben keer op keer de boel in de war geschopt. Een aspect waar niet al te veel aandacht aan was. Maar de kritieke op onze vertrokken minister van verkeer en waterstaat waren dan ook niet mals

Cora van Nieuwenhuizen, de minister van mislukkingen

Laat ik hiermee deze update afsluiten en laat ons hopen dat het Remkes lukt om een kabinet samen te stellen. Desnoods een minderheidsgeval als er maar gauw een nieuwe en in elk geval betere minister. Ons samenleving kan het zich niet permitteren om iemand aan te stellen die niet tegen de taak is opgewassen.

Geplaatst in mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , | 2 reacties

Rubriek Temperatuur anomalie – augustus 2021

De data is binnen voor de maand augustus. Het is weer tijd voor een update. Het beeld voor augustus wijkt nauwelijks af van dat voor juli. Er heeft nog geen herstel plaats gevonden van de temperatuurafwijking. Maar dat viel ook niet te verwachten. Het ligt niet langer aan La Nina dat de temperatuurafwijking zo laag blijft. Dit verschijnsel is nagenoeg volledig verdwenen. Het ligt aan het seizoen patroon dat ook voor de temperatuur afwijking duidelijk zichtbaar wordt. We zitten nu nog in het bereik van de lage waarden. Het zal pas in de herfst zijn dat we overgaan naar het bereik van de hogere waarde. De meteorologische herfst is al begonnen en spoedig verwacht ik dat de temperatuurafwijkingen weer terug keren naar het niveau voor dat La Nina toesloeg.

Laat ons beginnen met de statistieken voor de maand augustus zowel globaal als wel voor de regio’s. Dit ziet er als volgt uit;

Het beeld is vrijwel gelijk aan dat voor juli. De globale temperatuurafwijking is laag. Het Noordelijk halfrond en dan met name het noordpoolgebied heeft positieve afwijkingen. Dat wil zeggen er is sprake van opwarming ten opzichte van de basisperiode. Het zuidelijk halfrond en dan met name het zuidpoolgebied heeft hoge negatieve afwijkingen. Dat wil zeggen dat er sprake is van een afkoeling ten opzichte van de basisperiode. De tropen laten heel normale afwijkingen zien. Hierdoor zijn de globale waarden nog steeds aan de lage kant. Ze zijn immers het gemiddelde van beide halfronden. De spreiding rond het gemiddelde is klein met uitzondering van het zuidpoolgebied waar het juist heel groot is. Dat is bijna altijd het geval. Vrijwel iedere dag zien we het zelfde beeld. Een voortdurende afwisseling van gebieden die veel warmer zijn dan de basisperiode met gebieden die juist veel kouder zijn. Het gebied is gelijker tijd fel rood en fel blauw. Als je kleurenblind bent voor blauw zie je alleen maar enorme en schrikbarende opwarming plaatsvinden. Maar de gemiddelde waarden zijn al een hele tijd ver onder nul. Gemiddeld is er sprake van afkoeling met af en toe een zwieperd van je welste omhoog.

Laten we nu eens kijken naar de statistieken en tijdreeks voor de globale temperatuurafwijkingen. Dit ziet er als volgt uit;

De globale afwijking is laag en de spreiding rond het gemiddelde is klein. Dat is normaal voor de tijd van het jaar. In de zomer zie wel vaker een dipje in de opwarming van de Aarde. Het is gewoon sprake van een seizoen patroon. Vrijwel iedere variabele in de klimaatwetenschap laat een seizoen patroon zien. Dat is verder niet bijzonder.

Laat ons als laatste een blik werpen op de gemiddelde waarden voor de tijdreeksen globaal en per regio. Dit ziet er als volgt uit;

Het zuidpoolgebied scoort nog altijd heel laag. Ook het noordpoolgebied scoort niet bijzonder hoog. Verder is er niet zo heel veel te zien. Zoals gezegd het beeld voor augustus lijkt erg veel op het beeld van juli. Volgend maand verwacht ik een herstel van de tempratuur afwijking. Dit verwacht eigenlijk voor alle waarden. We zullen zie in hoeverre deze verwachting uitkomt. Dit was het weer voor de rubriek.

Ik hoop dat u net zo veel plezier heeft in het lezen van mijn rubrieken als ik heb aan het bijhouden van de data en links en aan het schrijven er van.

Geplaatst in Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , | 8 reacties

Extra rubriek – extreem weer II

Ook voor de maand augustus is er volop aanleiding om een extra rubriek toe te voegen over het extreme weer dat wereldwijd plaatsvindt. Op de ene plaats hittegolven van ongekende niveau, elders extreem veel regen met overstromingen plus dat het orkaan seizoen weer begonnen is. Berichten over heel hoge temperaturen op Groenland waardoor veel ijs smelt. Waar ligt dit aan? Is het gewoon een kwestie van heel veel pech hebben? Het weer is nu eenmaal heel grillig. Of is er meer aan de hand en is er wel degelijk sprake van de invloed van de klimaatverandering? Ook deze keer heel veel links in de online media. Laat we beginnen met wat wetenschappers als oorzaken naar voren brengen, dan een paar feiten hoe het er aan toeging gevolgd met per geval van extreem weer een handjevol links. Laten we het niet te gek maken.

Genoemde oorzaken

Professor over wateroverlast: “Polen warmen sneller op. Dat haalt hele ecosysteem overhoop”

Hier amper zomer, ruim 40 graden in Zuidoost-Europa: zo zit het

Europa overstroomt, zindert en gaat in vlammen op: hoe ons continent onder de klimaatverandering kreunt

Meer kans op rampzalige overstroming in West-Europa door klimaatverandering

Onderzoek bevestigt link klimaat en watersnood door regen in juli

Er is bewijs: klimaatverandering zorgt voor zware regenval zoals in Limburg

Internationale studie toont aan: klimaatopwarming doet kans op extreme neerslag zoals in juli toenemen

Feiten over het weer en klimaat

Juli wereldwijd warmste maand ooit

Juli was de heetste maand ooit: grafiek toont schokkend verschil met 1880

Voor het eerst valt er regen op het hoogste punt in Groenland, 7.300.000.000.000 kilogram ijs gesmolten

Zweedse berg krimpt in een jaar tijd met 2 meter door smeltende gletsjer

Maar in de lage landen aan zee viel dat heel anders uit

Van bui naar bui: sinds jaren weer een normale zomer

Hoogste temperatuur hoogzomer sinds 1917 niet zo laag

Na de natste julimaand in 40 jaar, belooft augustus voorlopig niet veel beter, weerman: “25 graden voorlopig utopie”

Het orkanen seizoen is weer begonnen

Ernstige storm blijft Haïti bespaard: zwaartepunt storm Grace was zuidelijker

Orkaan Grace raast in Mexico, oostkust VS zet zich schrap voor storm Henri: “Stroomtekort dreigt voor honderdduizenden”

Orkaan Henri onderweg richting New York, noodtoestand uitgeroepen

Orkaan Henri gooit roet in eten van ‘lockdown-uitzwaaiconcert’ New York

Honderdduizenden huishoudens VS zonder stroom na storm Henri

Overstromingen door veel regen

Maas voerde tijdens hoogwatergolf honderd keer zoveel water af als in 2020

Overstroming Limburg strop voor ASR: 20 tot 30 miljoen

21/03/2021 – Topman ASR: we hebben een noodfonds voor een klimaatramp nodig

Duitsland maakt budget van 30 miljard euro vrij voor heropbouw na zware overstromingen

Overheid betaalt mee aan waterschade, bedrijven vragen zich af: is het genoeg?

Staat betaalt Limburgers 90 procent van onverzekerbare waterschade

Toch waterschadevergoeding voor Limburgse boeren in uiterwaarden

Beelden van het noodweer in Friesland: meer dan 100 millimeter regen

Overstromingen door overvloedige regen worden overal ter Wereld gemeld;

Japan, China, Noord Korea, Tennessee, Afghanistan, Noord Italië,

Hittegolven en bosbranden

Bosbranden van Californië tot Cyprus: wereld stevent af op record

Evacuatiebevelen afgekondigd in Griekenland door nieuwe grote bosbranden

Bosbranden Griekenland verwoestten tot nu toe al 90.000 hectare aan grond

Dit is een gebied van 30 km bij 30 km. Plaats dit eens op de kaart van de Veluwe. Er zou helemaal niets van al het bos daar zijn overgebleven. Het is heel veel verwoest bos.

Bossen voor niets geplant: CO2-compensatie in rook op

Amazonegebied stoot nu meer CO2 uit dan het opneemt, vooral door bosbranden

Ruim 40 jaar oud Europees hitterecord sneuvelt: 48,8 graden op Sicilië

Ongeziene hittegolf Spanje: 47,4 graden

Buienradar-meteoroloog helpt Spaanse branden bestrijden: ‘Het is hier kurkdroog’

Massale brandweerinzet bij bosbranden in Zuid-Frankrijk

Bosbranden Zuidoost-Europa houden aan, Nederland helpt blussen in Albanië

Het is dit jaar heel erg met het weer. En als de klimaatwetenschappers gelijk krijgen zijn we er nog lang niet van af. Het probleem blijft steeds het zelfde. Er zijn mooie woorden in overvloed om de CO2-emissies omlaag te krijgen maar in de praktijk is het te weinig en te laat. Er is veel meer nodig op het gebied van concrete maatregelen. Klimaat conferenties en rapporten zijn er genoeg. Wie het nu nog niet snapt wil het ook helemaal niet snappen.

Geplaatst in bosbranden, gevolgen, ijssmelten, opwarming, Rubriek, wetenschap | Tags: , , , , , , , | 3 reacties