Inhoud weblog

Recentelijk heeft men vastgesteld dat mijn weblog niet erg overzichtelijk is. De diverse artikeltjes zijn lastig te vinden. Om dit euvel op te heffen bij deze een overzicht met verwijzingen en links naar de artikelen.

Had Fourier ongelijk, een poging tot eerherstel. Een heel oud artikel waar ik het idee uitwerk dat zonne-energie niet gelijkmatig verdeeld wordt over het oppervlak. De dagkant krijgt alle zonne-energie en de nachtkant krijgt niets. Het model is wat minder gelukt en er is geen antwoord op de vraag waar de nachtkant haar energie vandaan krijgt.

De Maan, haar temperatuur en de karakteristieken. In dit artikel wordt het feit dat de zonne-energie niet gelijkmatig wordt verdeelt over het oppervlak verder uitgewerkt en een idee gelanceerd hoe de nachtkant aan energie komt. het wordt gebufferd door de laag die onmiddellijk onder het oppervlak van de Maan ligt. Het artikel bevat simulaties voor alle relevante variabelen. Het model is het zelfde als gebruikt voor de Aarde en voldoet niet. Verder komt het aardig in de richting van een goed dat wil zeggen de temperatuur karakteristieken van de Maan verklarend model dat een uitwerking is van het black body model van Stefan en Boltzmann.

Een serie artikelen over het broeikaseffect.  Mijn volgende bijdrage aan het debat over het klimaat betreft een aantal artikelen over het broeikaseffect. Het broeikaseffect is een eigenschap van onze atmosfeer die het mogelijk maakt om de gemiddelde temperatuur op Aarde op een aangename 15ºC te brengen. Zonder het broeikaseffect zou het veel kouder zijn op Aarde. De link verwijst naar de inhoudsopgave. Het is de bedoeling dat vanaf deze inhoudsopgave links worden toegevoegd naar de diverse artikelen.

Een serie artikel over antropogeen CO2. Dit is een serie artikelen met als thema antropogeen CO2. De artikelen komen voort uit een onderzoek dat de auteur de afgelopen maanden heeft verricht. Het doel is om een complexe vraagstuk op een begrijpelijke en samenhangende wijze weer te geven. Het betreft een zoektocht naar de vraag of de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer antropogeen is. Leidt een toename van CO2 tot een temperatuurstijging en wat is nodig om een al te sterke stijging van de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak van de Aarde te voorkomen. Welke maatregelen zijn nodig om te zorgen dat de afspraken die in het Klimaatverdrag van Parijs staan na worden gekomen. De link verwijst naar een korte inleiding en de de inhoudsopgave van de reeks artikelen. Vanaf deze inhoudsopgave zullen links worden geplaatst naar de artikelen.

Mijn excuses dat mijn weblog onoverzichtelijk is (geworden over de tijd). Het was in eerste instantie alleen bedoeld om het eerste artikel te plaatsen. Pas later ben ik begonnen dingen toe te voegen en is het project een eigen leven gaan leiden. Aan deze lijst van artikelen zal in elk geval nog een worden toegevoegd. Dat is een poging om het model waar ik in beide eerste artikelen niet uitkwam alsnog uit te werken. het artikel schiet goed op. Ik hoop het voor het eind van de maand te kunnen publiceren.

Het ontwikkelen van een simpel model om het verschil in temperatuur karakteristieken tussen de Maan en de Aarde te verklaren. Dit project introduceert een model waarmee de temperatuur karakteristieken van de Aarde en de Maan kunnen worden verklaard. Het begint met het basis model van Stefan-Boltzmann dat de verhouding tussen stralingsenergie en de temperatuur weergeeft. Dit is het welbekende black body model. Dit model wordt beginnend met de Maan van binnen naar buiten stapsgewijs uitgebouwd tot het uiteindelijk ook voor de Aarde geschikt is. Het is een simpel input-output model. Hier aan toegevoegd zijn twee bijlagen met simulaties voor de gebruikte variabelen in het model;  In bijlage I gaan we bekijken hoe veranderingen in de zonne-constante TSI, weerkaatsing α, bufferend vermogen b en emissiviteit ε door werken in de temperatuur karakteristieken van de Maan. We kiezen voor de Maan omdat dit eenvoudiger is. De Maan heeft geen atmosfeer, geen oceaan, geen ijskappen en geen leven en dus ook niet allerlei terugkoppelingen die voor complicaties kunnen zorgen. Alleen waar anders is aan gegeven hebben alle berekeningen, tabellen en grafieken betrekking op de Maan.  Bijlage II doet het zelfde voor de Aarde. Hierna is gekeken naar  de mogelijkheden om het model voor de gemiddelde Maan uit te breiden tot een model voor de Maan met breedtegraden. We zullen een eerste poging doen met zo min mogelijk aanpassingen en vaststellen dat dit niet gaat lukken. Er zijn vrij veel aanpassingen nodig om het model kloppend te krijgen. We zullen deze aanpassingen stapsgewijs invoeren en kijken waar dit tot leidt. Het blijkt dat het heel goed mogelijk is om de model dusdanig uit te breiden dat de gemeten temperaturen maar heel weinig verschillen met de door het model berekende temperaturen. Ook is het mogelijk om de seizoenspatronen na te bootsen. Het levert een model op dat verder kan worden ontwikkeld naar een Maan met aardse eigenschappen dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de ijstijden op Aarde na te bootsen en te zien hoe deze zich ontwikkelen naar de breedtegraden en de seizoenen. In mijn vorige artikel heb ik de intentie uit gesproken om het model dat ik de Grand Theorie heb gedoopt toe te passen op een Maan met Aardse eigenschappen. Met Aardse eigenschappen bedoel ik dat ik de Maan de albedo, emissiviteit en het bufferend vermogen mee geef van de Aarde. Ook vul ik het model met de temperatuur karakteristieken van de Aarde. Wat ik wil weten is wat de output van het model zal zijn. Hoe goed is het model in het verklaren van deze temperatuur karakteristieken. Het model wordt uitgesplitst naar de breedtegraden. Gekeken zal worden of dit een bruikbaar concept oplevert. Als laatste in deze serie zal ik proberen om de seizoenspatronen te simuleren en kijken wat dit aan inzichten kan opleveren. Hiervoor zal ik eerst de benodigde data bijeen moeten brengen.

Een nieuwe serie met als werktitel Vergelijkingen. Het is een serie artikeltjes waarin steeds dingen met elkaar vergeleken worden. Het eerste artikel vergelijkt de zonnevlekken  cyclus met de zonne-energie TSI.  In het tweede artikel vergelijk ik een aantal zaken te beginnen een interne forcing(toename van energie) met een externe forcing. Het blijkt dat er grote verschillen optreden. Vervolgens vergelijk ik de modelberekeningen met de echte opwarming van de Aarde. Gekeken wordt of de opwarming statistisch gezien significant is.Ook vergelijk ik mijn twee modellen. Ik ben begonnen met een globaal model en dit heb ik verder ontwikkeld naar een model op gesplitst naar de breedtegraad. Welk model is beter en geeft de ontwikkelingen op Aarde beter weer? Verder ga ik in op de vraag of het broeikaseffect wel bestaat. Deze vraag kan ik met behulp van mijn model net zo min beantwoorden. Wat ik wel kan beantwoorden is hoe het verschil in temperatuur tussen Aarde en Maan verklaard kan worden.

Er zijn een drietal rubrieken toegevoegd. Hier gaat het om de aandacht die klimaatverandering, energie transitie, mobiliteit en duurzaamheid krijgen in de Nederlandstalige mainstream online media. Er blijkt  veel aandacht te zijn voor deze issues.

Een drietal artikeltjes over de hittegolven van 2018.

Een nieuwe serie artikelen waarin ik probeer om de kennis die ik heb opgedaan op een overzichtelijke manier weer te geven. De serie begon doordat ik me zelf een vraag stelde die niet door iedereen op prijs werd gesteld. Namelijk waarom is het verschil tussen dag en nacht toegenomen. Het standaard antwoord dat je hoort te geven is dat het algemeen bekend is dat door het versterkt broeikaseffect het verschil kleiner is geworden. Dat dit niet zo is word als niet relevant gezien en als verdacht. Het lijkt alsof je ontkent dat er een opwarming van de Aarde heeft plaats gevonden. De vaststelling die volkomen overeen komt met de feiten werd ontkend. En dat is raar. Wetenschap gaat over feiten en hoewel iedereen recht heeft op een eigen mening heeft niemand het recht op eigen feiten. Er bestaan geen alternatieve werkelijkheid. Hier mee begon dus de nieuwe serie. In het volgende korte overzicht word het geheel van artikelen van de nieuwe serie weergegeven. Het begint zo langzamerhand de omvang van een boek aan te nemen. Misschien dat het er ooit nog een keer van komt.